Godkännande av ett testamente för att det ska vinna laga kraft?

Efter en avliden farbror finns som enda legala arvingar fyra syskonbarn. Farbrodern hade skrivit ett testamente, vilket ingen av arvingarna visste. Ett av syskonbarnen är genom testamentet uteslutet från arv. För att testamentet ska vinna laga kraft före utgången av klandertiden på 6 månader, måste

denna person ju godkänna testamentet.

Frågan är nu: Om hen gör det, måste då även de återstående tre syskonbarnen formellt godkänna testamentet för att det ska vinna laga kraft innan 6 månader?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som att en person med testamente har avlidit. Den avlidne har fyra syskonbarn som enda legala arvingar. Enligt testamentet är ett av syskonbarnen uteslutna från arv. Du skriver sedan att den uteslutne arvingen måste godkänna testamentet för att det ska vinna laga kraft innan de sex månaderna har passerat och undrar därefter om även de återstående tre syskonbarnen måste godkänna testamentet för att detta ska ske. Jag ska i det följande försöka reda ut situationen så noga det går.

Regler på området finns i ärvdabalken (ÄB). Precis som du skriver är syskonbarnen de enda legala arvingarna så länge den avlidne inte har några andra levande släktingar före syskonbarnen i arvsordningen, så som exempelvis barn eller föräldrar. Jag utgår dock från att det du skriver stämmer och därmed finns det fyra legala arvingar till den avlidne. Det är därmed dessa fyra personer som har rätt att ärva den avlidne ifall det inte finns något testamente. I detta fall finns dock ett sådant där ett av syskonbarnen blivit uteslutna från arv. Detta i sig är inte olagligt då man som syskonbarn inte har en absolut rätt till arv. Det är endast den avlidnes barn, de så kallade bröstarvingarna, som har rätt till laglott, vilket innebär att det inte går att testamentera bort häften av barnens arvslott.

Din fråga gäller dock främst reglerna om testamentets eventuella ogiltighet och klander. Angående detta finns regler i 13 och 14 kap ÄB. I 14:5 ÄB stadgas att om arvinge vill göra gällande att ett testamente är ogiltigt enligt de grunder som finns i 13 kap ÄB, ska denne väcka klandertalan inom sex månader efter det att han erhöll del av testamentet. Om ingen klandertalan väcks inom sexmånadersfristen går rätten att väcka klandertalan förlorad och testamentet får laga kraft.

Som nämnt ovan måste klandertalan väckas om en arvinge vill göra gällande att testamentet är ogiltigt enligt 13 kap ÄB. I 13 kap ÄB stadgas att ogiltighetsgrunderna är;

Att testamentet inte uppfyller formkraven.Att testamentet upprättats under påverkan av en psykisk störning.Att testatorn tvingats eller lurats till att upprätta testamentet.

Din fråga verkar dock främst vara vad som krävs för att testamentet ska vinna laga kraft före utgången av sexmånadersfristen. Att ett testamente vinner laga kraft innebär bland annat att det inte längre går att väcka talan om dess giltighet i domstol. För att testamentet ska vinna laga kraft före utgången av fristen krävs att respektive arvinge godkänner testamentet och därmed frånsäger sig sin rätt att väcka klandertalan. Detta eftersom ett godkännande av testamentet gör att det vinner laga kraft gentemot just den arvinge som godkänt det. Det innebär att alla fyra syskonbarnen måste godkänna testamentet för att det ska vinna "total" laga kraft i förväg. Om något av syskonbarnen inte godkänner testamentet kommer det istället vinna laga kraft mot just det syskonbarnet när sexmånadersfristen passerat.

Har du några funderingar angående mitt svar kan du höra av dig på lovisa.lundgren@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning