God mans lämplighetsbedömning

FRÅGA
Vad innebär det att vara rättrådig, när det handlar om att en god man ska vara rättrådig? Alltså rättrådig =
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt FB 11:12, första meningen. ska en god man vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Enligt HD, ska lämplighetsbedömningen göras beroende till vilket syfte god man utses.

I NJA 1980 s. 171 skriver HD:

"när det gäller frågan vem som lämpligen bör utses till god man kan följaktligen skilda synpunkter göra sig gällande beroende på vad som är det huvudsakliga syftet med utseende av god man. Är det huvudsakliga syftet att sörja för den hjälpbehövandes person, ligger det nära till hands att till god man förordna en släkting till den hjälpbehövande eller annan närstående person. Är däremot fråga om att tillvarata rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, kan - framför allt då oenighet föreligger mellan släktingarna rörande dessa angelägenheter - vara mindre lämpligt att förordna någon av dem till god man."

I en annan dom från HD (NJA 1991 s. 545) skriver skiljeaktig justitieråd Nillson att grundtanken är att förvaltaruppdraget anpassas till den enskildes behov i varje enskilt fall. Det åligger en förvaltare, liksom en förmyndare, att med omsorg och nit vårda huvudmannens rätt och främja hans bästa och härvid se till att hans medel (eller intressen) i skälig omfattning används till nytta för honom.

Varken lagtexten eller dess förarbeten, likaså rättspraxis, uttalar sig om just ordet rättrådig. Men det som går att utläsa av HD:s domskäl är att det ska ses i ljuset av lämplighetskravet i sin helhet. Rättrådigheten torde hänvisa till lojalitetskravet som åligger en god man gentemot huvudmannen och hans/hennes intressen.

Med vänliga hälsningar,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (465)
2020-09-19 Kontroll av god man
2020-09-18 Hur förhåller sig en framtidsfullmakt till ställföreträdarskap enligt föräldrabalken?
2020-09-15 God mans rättigheter
2020-09-15 Vad kan jag göra och vart vänder jag mig om jag misstänker att min släktings goda man missbrukar sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (84391)