God man - vad betyder det och varför kan det behövas?

2017-06-14 i God man
FRÅGA
Hej, Min Pappa bor på ett demensboende sedan 2 år , nu funderar mamma på att sälja huset som dom båda står som ägare på,och hitta en lägenhet , troligtvis en hyresrätt. Kan hon göra det ? Pappa kan inte skriva sin egen namnteckning, och heller inte prata.Min bror har någon typ av fullmakt.Någon sa att vi då måste ha en "god man" för pappas räkning är det nödvändigt? Eller har hon rätt att sälja huset, eller måste vi vänta tills Pappa går bort? Mamma har bra hört dåligt om "God Man"Hon sköter för tillfället alla betalningar och kostnader för pappa genom hans konton via bet datorn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis förklara vad som gäller i fråga om avtal om t. ex. överlåtelse av hus och annan egendom när en ägare har en demenssjukdom. Jag kommer också redogöra i allmänhet för begreppen god man och förvaltare och vad det betyder att ha en sådan. I mitt svar kommer jag gå in på regler som finns i föräldrabalken (FB), lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning (1924 års lag) och avtalslagen (AvtL). I slutet av svaret hittar du en sammanfattning av vad det betyder i ert fall och rekommendationer.

Rättshandlingsförmåga – möjlighet att ingå avtal

De flesta människor som är myndiga har vad man kallar rättshandlingsförmåga. Det innebär att man har både fysisk och psykisk förutsättning att ingå bindande avtal och utföra andra rättsligt bindande handlingar. En persons rättshandlingsförmåga är beroende på om hen har fysisk och psykisk förmåga att uttrycka sin vilja och/eller förstå innebörden och konsekvensen av ett avtal eller en annan rättshandling. En persons rättshandlingsförmåga kan vara helt eller delvis begränsad på obegränsad tid eller under en viss period, om personen t. ex. är påverkad av en sjukdom. Ett avtal annan rättshandling är ogiltig om personen som utför den har begränsad rättshandlingsförmåga. Förutom principen om en persons rättshandlingsförmåga står det i 1924 års lag att ett avtal som ingåtts under påverkan av en psykisk störning är ogiltig. En demenssjukdom kan fall under begreppet psykisk störning.

Fullmakt

En person kan genom en fullmakt få möjlighet att ingå giltiga avtal och utföra vissa andra rättshandlingar för någon annans räkning (AvtL 10 §). Att ge ut en fullmakt kan liknas vid att låna ut en del av sin rättshandlingsförmåga. Den fullmäktige kan bara ingå giltiga avtal inom ramen för fullmakten och fullmakten är också beroende på huvudmannens egen rättshandlingsförmåga. I vissa fall innebär detta problem när fullmakten har getts ut av en demenssjuk person. Var personen sjuk när fullmakten skrevs måste hen ha haft förmågan att förstå fullmaktens innebörd och framtida konsekvenser för att den ska vara giltig. Även om huvudmannen var medveten om detta när hen utfärdade fullmakten, så kan läget ändras om hen vid ett senare tillfälle förlorar sin rättshandlingsförmåga till följd av t. ex. demens. Det står inte uttryckligen i lag vad som gäller i en sådan situation, men i värsta fall kan man ifrågasätta giltigheten hos avtal och andrar rättshandlingar som ingås enligt en fullmakt som utfärdats av en dement person.

God man och förvaltare

Om någon får en begränsad eller helt förlorar sin rättshandlingsförmåga till följd av en sjukdom, psykisk störning eller hälsoproblem ska en domstol besluta att anordna godmanskap. En god man har ansvar för att ta tillvara på sin huvudmans intressen och kan få fullt ansvar för dennes ekonomi eller ett begränsat uppdrag som gäller endast viss egendom (FB 11 kap. 4 §). En god man kan bara sluta giltiga avtal och utföra andra rättshandlingar som är bindande för huvudmannen om de ingår i den gode mannens uppdrag och om huvudmannen inte motsätter sig handlingen (FB 11 kap. 5 §). Huvudregeln är att man rätten ska utse en god man, men i vissa fall kan det behövas en förvaltare (FB 11 kap. 7 §). En förvaltares uppdrag och ansvar liknar en god mans. Skillnaden är att en förvaltare har ensam rådighet över den egendom och de angelägenheter som omfattas av förvaltarens uppdrag (FB 11 kap. 9 §). Det betyder att en god man som får i uppdrag att hjälpa en person med exempelvis en fastighet kan ingå bindande avtal för huvudmannens räkning, så länge avtalen rör fastigheten. Huvudmannen förlorar inte sin egen rätt att avtala om fastigheten och kan också motsätta sig den gode mannens handlingar. Om en förvaltare får motsvarande ansvar för en fastighet får förvaltaren avtala om fastigheten självständigt och huvudmannen kan har inte något inflytande över det.

Hur utses en god man eller förvaltare?

Man måste ansöka hos domstol för att de ska utse en god man eller förvaltare. Ansökan kan göras av personen som ansökan avser eller av dennes make, sambo eller närmaste släktingar (FB 11 kap. 15 §). Domstolen bestämmer om det räcker med god man eller om det skulle krävas förvaltare, men utgångspunkten är att god man ska förordnas i stället för förvaltare så länge det är praktiskt möjligt. Den som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Om den berörda personen föreslår någon ska den föreslagna personen förordnas om det inte är olämpligt (FB 11 kap. 12 §). I många fall utses en make, sambo eller någon släkting eller närstående.

Sammanfattning – vad betyder det här för er?

Eftersom både din pappa och mamma står som ägare kan inte din mamma sälja huset själv. Utgångspunkten är att båda ägare måste ingå ett avtal om överlåtelse, men om din pappas förmåga att ge uttryck för sin vilja är permanent nedsatt är detta inte möjligt i hans fall. Du skriver att din bror har en fullmakt, vilket innebär att han kan ha rätt att ingå giltiga avtal å din pappas vägnar, men det beror på hur fullmakten är formulerad, om den gäller för någon särskild egendom eller avtalstyp och under vilka omständigheter din pappa utfärdade fullmakten. Även om ni skulle genomföra en överlåtelse kan avtalets giltighet ifrågasättas i framtiden om det uppkommer en konflikt med ny ägare eller när den nya ägaren söker lagfart.

För att giltiga avtal som berör din pappa och hans egendom ska kunna ingås är det därför bra om ni ansöker om god man. Med stor sannolikhet kommer din mamma, du eller någon annan närstående kunna få uppdraget, vilket innebär att ni har möjlighet att hjälpa din pappa tillvarata sina rättigheter. En god mans uppdrag kan vara begränsat och endast gälla fastigheten i fråga, men det kan vara mer omfattande om behov finns. I ert fall kan det vara nödvändigt att en god man tar hand om din pappas räkningar också, eftersom din mamma egentligen inte har befogenhet att sköta det åt honom om hon inte har en filtig fullmakt. I praktiken blir det inte nödvändigtvis problem, men skulle det uppkomma frågor kring någon räkning eller andra kostnader som rör din pappa kan det bli problematiskt om din mamma sköter sånt utan att ha rättslig behörighet.

I media har man kunnat läsa om många problem med godmanskap senaste tiden. Om en god man eller förvaltare missbrukar sin position och inte sköter sitt uppdrag kan huvudmannen eller dennes släktingar och närstående begära att få den förordnade personen entledigad. Eftersom man dessutom tar hänsyn till önskemål från den berörda personen och ofta förordnar närstående, så är risken för missbruk av uppdraget mindre när det finns ett socialt skyddsnät i form av släkt och vänner som både kan ta på sig uppdraget och kan bevaka att den förordnade personen sköter sitt uppdrag.

Rekommendation

Avslutningsvis rekommenderar jag er alltså att ansöka om att din pappa ska få en god man som kan hjälpa till med försäljningen av huset och eventuellt också sköta hans ekonomiska angelägenheter i övrigt. Det minskar risken för att problem ska dyka upp på grund av att giltigheten av avtal och andra rättshandlingar ifrågasätts. Med stor sannolikhet kan din mamma, du eller en annan familjemedlem eller närstående får uppdraget. Information om hur ni ansöker om godmanskap, blanketter mm går ofta att hitta på hemkommunens hemsida.

Jag hoppas att detta svar har varit till er hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (544)
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?
2021-11-10 Hur påverkar ett godmanskap huvudmannens föräldraskap?
2021-10-31 God man för ens förälder

Alla besvarade frågor (97402)