God man, intressekonflikter och jäv.

2017-07-01 i God man
FRÅGA
Jag är god man för två ensamkommande flyktingbarn /16 och 17 år/. Jag är också ägare av en villa som jag hyrt ut till en familj i fem år. De båda barnen är familjehemsplacerade hos sin syster som är villans hyresgäst. Nu hävdar socialförvaltningen att jag inte är lämplig som god man eftersom jag har dubbla roller som kan orsaka en intressekonflikt och att jag har motstridiga intressen.Själv anser jag att mina intressen är enbart att se till barnens bästa. Om ifall jag skulle få någon tvist om hyran så hör det inte hit eftersom det är annan person
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Din fråga är familjerättslig och regleras av föräldrabalken (FB). Att vara god man eller förvaltare är ett viktigt uppdrag. Många gånger är det avgörande för att enskilda som har behov av hjälp ska få sina rättigheter tillgodosedda. Systemet bygger på att enskilda personer i alla delar av samhället kan åta sig uppdrag som god man eller förvaltare och därmed göra en viktig insats för en medmänniska.

Vilka krav på personlig lämplighet ställs på en god man?

Enligt 11 kap. 12 § första stycket FB ska den som utses till god man vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. I lämplighetskravet ligger bl.a. att den tilltänkte gode mannen inte får ha en med den enskilde motstående intressen (prop. 1987/88:124 s. 173). Syftet därmed är att undvika risken för att den gode mannen ska sätta sina egna intressen framför den enskildes. Detta krav ska inte bara vara uppfyllt vid förordnandet utan upprätthållas under den tid som förordnandet gäller.

Uppkommer en intressekonflikt under tid som förordnandet löper kan det alltså bli aktuellt att bringa förordnandet att upphöra (20 § första stycket). Det saknar därvid betydelse om den gode mannen har agerat partiskt eller inte. Det räcker alltså med att det objektivt sett finns en intressekonflikt som typiskt sett medför en risk för att den gode mannen kan komma att sätta sina egna intressen framför den enskildes.

En god man som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget ska enligt 11 kap. 20 § första stycket föräldrabalken entledigas. Ett entledigande kan bli aktuellt även om någon mer kvalificerad olämplighet inte kan läggas den gode mannen till last. Det räcker med att den gode mannen inte längre uppfyller de krav som ställs för att förordnas till uppdraget.

Ansvar för god man och lämplighet

Både överförmyndaren och domstolen har ett ansvar för att ställföreträdaren och god man är lämplig för uppdraget. Om det föreligger risk för motstridiga intressen mellan den enskilde och ställföreträdaren/god man, kan det vara en grund för bedömningen att ställföreträdaren/god man är olämplig. I lämplighetsbedömningen ingår även att göra en jävsprövning. Utgångspunkten ska enligt förarbetena alltid vara att ställföreträdaren har förmåga att se till den enskildes bästa (prop. 2013/14:225, s. 35).

I rättsfallet RH 2015:39 räckte det med att det ”inte kunde uteslutas att motstridiga intressen eller jäv förelåg,” för att entlediga en god man.

Svar

Överförmyndaren avgör i första hand om det föreligger en risk för intressekonflikt i din roll som god man. Överförmyndarens beslut kan sedan överklagas till tingsrätten. Jag kan inte med säkerhet bedöma utgången i ditt fall men det framstår som att det föreligger en risk för motstridiga intressen eftersom du är hyresvärd till barnens ställföreträdare och samtidigt är god man till barnen. Det framstår som att jäv uppkommer enligt min uppfattning men i slutändan är det en bedömningsfråga för en domstol. Min rekommendation är att du överklagar överförmyndarens beslut att entlediga dig och får saken prövad i domstol ifall du anser att överförmyndarens bedömning av risken för intressekonflikt är felaktig. Om du tar saken vidare till domstol eller vill ha hjälp att skriva en överklagan rekommenderar jag att du anlitar ett juridiskt ombud. Om du har en följdfråga till mitt svar eller vill anlita Lawline, är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.se .

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Jessica Konduk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (531)
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?
2021-07-15 Ansökan om god man

Alla besvarade frågor (94336)