Giltigheten av avtal som ingåtts med underårig

2016-02-29 i Omyndiga
FRÅGA
Ett avtal med en underårig är aldrig giltig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inom det svenska rättssystemet är huvudregeln att den som är under arton år (underårig) är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser, se Föräldrabalk 9 kap. 1 §. Detta innebär således att en underårig inte kan ingå avtal med bindande verkan. Från denna huvudregel finns det i vissa specialfall undantag.

Ett viktigt undantag är när den underårige har samtycke från vårdnadshavare. Ett sådant samtycke gör det möjligt för en underårig att ingå avtal. Det kan här röra sig om ett uttryckligt samtycke (exempelvis en påskriven lapp) men det kan även vara ett "tyst samtycke". Ett tyst samtycke innebär att förmyndaren ger den underåriges medkontrahenten (ex. en butik) intrycket av, och en anledning att anta, att ett samtycke föreligger. Tecken på att ett tyst samtycke föreligger kan vara att den underårige betalar med kontanter, men för bedömningen kan också den underåriges ålder, priset på varan och andra omständigheter vara vägledande.

Om en underårig som saknar samtycke ingår avtal blir detta således ogiltigt om medkontrahenten borde ha förstått att den underårige saknade samtycke från vårdnadshavaren, se Föräldrabalk 9 kap. 6 §.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (128)
2020-11-11 Vad gäller vid försäljning av tjänster via internet till barn?
2020-10-28 Blir ett solidaritetsavtal bindande innan man fyller arton?
2020-09-17 Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?
2020-07-16 Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?

Alla besvarade frågor (86686)