Giltiga avtal samt bevisbörda för avtal

2015-09-18 i Avtal
FRÅGA
För att ett avtal skall gälla skall detta inte bekräftas muntligt eller skriftligt?Ligger inte bevisbördan på leverantören om man begär en bekräftelse på hur avtalet tecknades?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Avtal kan slutas både muntligen som skriftligen och betraktas båda som giltiga avtal. I avtalslagen (AvtL) finns inga formkrav på hur ett avtal ska vara utformat för att det ska betraktas som giltigt. Det som går att utläsa är att ett avtal sluts när en part accepterar en annan parts anbud, vilket regleras i 1 § AvtL. Men för att en part ska kunna göra gällande att ett avtal föreligger måste han eller hon kunna bevisa rättsförhållandet mellan parterna. Det är i praktiken svårare att bevisa att det föreligger ett muntligt avtal eftersom det sällan finns konkreta bevis som talar för att det föreligger ett rättsförhållande mellan parterna. Därför är det lämpligt att upprätta ett skriftligt avtal.
För att förtydliga måste alltså ett avtal ha upprättats antingen skriftligen eller muntligen för att det ska vara giltigt (dock med undantag för exempelvis köpeavtal på fastigheter som måste vara skriftligt upprättade).

Vad gäller bekräftelse på hur ett avtal har uppkommit har det i avtalsrätt inte någon betydelse eftersom både muntliga och skriftliga avtal är giltiga, således spelar det inte någon roll hur avtalet har kommit till stånd. Som ovan nämnt är dock muntliga avtal svårare att bevisa. När det gäller bevisbördan för huruvida det föreligger ett avtal eller ej är det den som påstår att ett avtal föreligger som har att bevisa detta. Alltså, om du har ingått ett muntligt, eller skriftligt, avtal med en leverantör och den senare sedan hävdar att så inte är fallet är det leverantören som måste bevisa att det inte föreligger något rättsförhållande mellan er.

Hoppas angivet svar är till din hjälp!

Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1354)
2020-09-17 Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?
2020-09-16 Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?
2020-09-13 Jag och min klass bokade en studentskiva. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka?
2020-09-13 Framtidsfullmakt - vad är det och hur upprättas en sådan handling?

Alla besvarade frågor (84116)