Giltigt testamente

2017-05-02 i Testamente
FRÅGA
Min makes bror vill testamentera sina sina kvarlåtenskaper till min man Hans bror han. som vill göratestamentet, är ensamstående utan barn.Var krävs att testamentet blir giltigt.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att en handling skall klassificeras som ett testamente måste vissa formkrav ha iakttagits. Bestämmelser om detta regleras i ärvdabalken (1958:637)

1. Ordinärt testamente

Testamentet skall upprättas skriftligen med två vittnen enligt 10 kap. 1 ärvdabalken. Vittnen ska samtidigt vara närvarande när testator underskriver testamentshandlingen eller vidkänna sin underskrift. Vittnen ska bestyrka testamentet med sitt namn. Vittnen ska känna till att det är ett testamente de bevittnar men behöver inte ha kännedom om innehållet.

Vem kan vittna

I 10 kap. 4 st. 2 ärvdabalken anges de jäv som föranleder hela testamentets ogiltighet.
1. Vittnet är under 15 år.
2. vittnet saknar på grund av psykisk störning insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen.
3. Vittnet är testators make
4. Vittnet är testators sambo
5. Om vittnet är rätt upp- och nedstigande släktskap eller hans syskon. (adoptionsförhållande räknas som släktskap, 4:8 föräldrarbalken)
6. Rätt upp- och nedstigande svågerlag. Exempelvis svåger eller svägerska.
Det saknar betydelse om testator känner till någon av dessa förhållanden.

Sammanfattningsvis

Varken du eller din make kan således vittna, utan det krävs två andra vittnet som inte omfattas av 10 kap. 4 st. 2 ärvdabalken. Vidare ska de närvara när testatorn undertecknar testamentshandlingen samt bestyrka testamentet med sitt namn.

2. Nödfallstestamente

Det finns även annan form av testamente, nämligen nödfallstestamente. Nödfallstestamente kan upprättas på två sätt för att det ska vara giltigt.

2.1. Muntlig testamente

Det ena är ett muntligt testamente, som enligt 10:3 ärvdabalken upprättas genom att testatorn, muntligen, inför två vittnen avger sin viljeförklaring. Muntlig testamente upprättas när någon på grund sjukdom eller bortfall är förhindrad att upprätta ordinär testamente. Huruvida sådant hinder har förelegat bedöms ur arvlåtarens perspektiv, det vill säga om testatorn ansett sig vara förhindrad från att upprätt ett ordinärt testamente.
Kraven på vittnen är desamma som vid ett ordinär testamente. Vittnens uppgift är dock än mera betydelsefull eftersom vittnen är bärare av testators vilja. För att kunna fullgöra sin uppgift är det lämpligt att de så snart som möjligt antecknar vad de fått höra.

2.2 Holografiskt testamente

Det andra typen av nödfallstestamente kallas för holografiskt testamente, 10:3 ärvdabalken. Ett holografiskt testamente upprättas genom en av testatorn handskriven och undertecknad handling. Det krävs även vid ett holografisk testamente att testorn varit av " sjukdom eller annat nödfall förhindrad att upprätta testamente med iakttagande av det ordinära formkravet".
Någon bevittning krävs inte vid holografiskt testamente.

2.3. Frist

Av vikt är dock att ett nödfallstestamente endast gäller tre månader från det att nödfallssituationen upphört. Inom tre månader efter denna tidpunkten måste nödtestamentet ersättas med ett ordinärt testamente, annars finns det inte giltigt testamente, 10:3 st. 2 ärvabalken.

3. sammanfattningsvis

Det finns således olika former av testamente. Det ska dock upprättas ordinärt testamente om förutsättningar för upprättande av ett sådant testamente föreligger.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Med Vänliga Hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2900)
2021-08-03 Hur länge kan utbetalning på legat dröja?
2021-08-02 Kan ett testamente göra föräldrar och syskon arvlösa?
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?
2021-07-30 Formkrav testamente

Alla besvarade frågor (94603)