FrågaFAMILJERÄTTBodelning12/06/2017

Giftorättsgods eller enskild egendom

Jag ärvde ca. 200tkr från min far för 3 år sedan. Jag är gift sedan 13 år.

Hur fungerar det med de ärvda pengarna? Fanns inget testamente om enskild egendom, så är då arvet giftorättsgods, och ska fördelas 50/50 vid en skilsmässa?

Vi (min fru & jag) har inget äktenskapsförord el. dyl. skrivet?

Tacksam för snabbt svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I aktuella fallet är äktenskapslagen tillämplig (ÄktB).

1. Bodelning

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behöver dock inte ske om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken, 9 kap. 1 ÄktB.
I aktuella fallet skulle en bodelning krävas eftersom det finns giftorättsgods.

2. Giftorättsgods

I bodelning ska giftorättsgods ingå enligt 10 kap. 1 ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 ÄktB . I 7 kap. 2 § stadgas i vilka situationer en egendom anses utgöra enskild egendom. I punkt fyra stadgas att egendom ska vara enskild som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda.

2.1 Slutsats

Eftersom att arvet inte var villkorat enskild utgör arvet på 200 000kr således giftorättsgods. Efter att andelar i boet beräknats och efter skuldavräkning kommer det som kvarstår att delas lika, 11 kap. 1, 2 och 3 §§.
Del blir således en 50/50 fördelning precis som du skriver.

3. Jämkning

Jag vill påpeka om det i äktenskapsbalken finns en skevdelningsregel i 12 kap. 1.
Enligt paragrafen kan bodelningen jämkas i den mån det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är skäligt att en make vid bodelning ska lämna till den andra maken i den omfattning som följer av 11 kap. Bodelningen ska då istället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods.

Paragrafen är dock endast aktuell för den make som har mest giftorättsgods. Eftersom jag inte har kännedom om era övriga ekonomiska förhållanden och inte kan göra en fullständig uträkning. Jag därför inte säga om du är maken med mest giftorättsgods.
Jämkning skulle inte kunna ske på grund av att äktenskapet har varit kort då ni har varit gifta i 13 år.
Frågan är då om det skulle kunna jämkas på grund av era ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Beträffande ekonomiska förhållanden kan enligt förarbetsuttalande jämkning endast komma i fråga om det finns betydande skillnad mellan makarnas nettoförmögenheter. (prop. 1986/87:1 s. 187-189).
Angående omständigheterna i övrigt markeras att det ska göras en helhetsbedömning.

Eftersom jag har brist på information är det svårt för mig att göra en bedömning för att kunna besvara om bodelning skulle kunna jämkas.

4. Äktenskapsförord

Utifrån din text uppfattar jag som att ni fortfarande är makar. Det finns därmed möjlighet för er att ingå äktenskapsförord om ni så önskar och göra egendomen enskild enligt 7 kap. 3 ÄktB.
De formella kraven enligt andra stycket är då att äktenskapsförordet ska upprättas skriftligt och undertecknas av er. Vidare krävs enligt tredje stycket att registrering hos skatteverket för att äktenskapsförordet ska vara giltigt.

Förvisso kan även äktenskapsförord jämkas enligt 12 kap. 2 ÄktB och även med stöd av 12 kap. 1 § ÄktB. Utgångspunkten är emellertid att äktenskapsförord är uttryck för makarnas gemensamma vilja. Jämkning sker därmed restriktivt. (prop. 1986/87:1 s. 184- 195.)

Hör gärna av dig om du har fler frågor.
Med vänliga hälsningar


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000