FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal14/05/2020

Ger ett samboförhållande arvsrätt till ett sommarställe?

Kan man vara särbo på vinterhalvåret och sambo på sommarstället

Alltså kan man hävda att samboförhållandet ger arvsrätt till sommarstället ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

I och med att din fråga berör arvsrätt och samboförhållanden så är ärvdabalken och sambolagen tillämpliga.

Ärver sambor efter varandra?

Sambor har ingen legal arvsrätt. Detta innebär att det inte finns någon rätt till arv för sambor enligt ärvdabalken, så till vida man inte har upprättat ett testamente som säger något annat.

Bodelning efter sambons död

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). I praxis har kortvarig levnadsgemenskap ibland ansetts uppfylla kravet på "stadigvarande".

Ett samboförhållande anses upphöra när någon av samborna dör, och därmed har den andra sambon rätt att påkalla bodelning (2 och 8 § sambolagen). Detta förutsätter givetvis att man inte i ett samboavtal har kommit överens om att någon sådan inte ska ske (9 § sambolagen). Det är sambornas samboegendom som ingår i en bodelning, det vill säga deras gemensamma bostad och bohag (3 och 8 § sambolagen). Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas dock inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål, vilket innebär att en sommarstuga eller liknande inte inkluderas i samboegendomen (7 § sambolagen).

Sammanfattning

Sambor ärver inte varandra, och en sommarstuga/ett sommarställe omfattas inte heller av sambolagen och ska därför inte ingå i en eventuell bodelning. Man kan alltså inte hävda någon rätt till ett sommarställe, även om man enligt lagens mening skulle betraktas som sambor.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Hittade du inte det du sökte?