Ger en kandidatexamen i sociologi behörighet till myndighetsutövning?

FRÅGA
Hej, Jag läser just nu en Sociologi kandidat utbildning. Som jag förstår det så leder inte utbildningen till rätt att jobba med myndighetsutövningar. Finns det någon kurs man kan välja för att få rätt att arbeta med myndighetsutövningar eller vad kan man göra. Måste man helt byta program om det är något man vill jobba med?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur definieras myndighetsutövning?

Först och främst kan det vara bra att definiera vad termen myndighetsutövning betyder. Myndighetsutövning avser beslut eller åtgärder som är ett uttryck för samhällets rätt att utöva makt över medborgarna. Karaktäristiskt är att den enskilde står i ett beroendeförhållande till myndigheten som bestämmer över den enskildes rättigheter och skyldigheter på ett sätt som inte förekommer i andra sammanhang mellan privatpersoner och företag (NJA 2013 s. 1210 punkt 29 i HD:s domskäl). Denna maktutövning kan ta sig uttryck i både gynnande (positiva) och betungande (negativa) beslut för den enskilde. Allt en myndighet sysslar med är dock inte myndighetsutövning, utan man får gå tillbaka och tänka om handlandet ger uttryck för statens maktutövning mot en enskild. Ett exempel på myndighetsutövning är då en socialsekreterare på socialtjänsten beslutar om försörjningsstöd (4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen). Men det finns såklart massor av andra exempel på myndighetsutövning.

Rent generellt finns ingen speciell kurs som ger behörighet till myndighetsutövning

Det finns ingen viss speciell kurs eller liknande som ger dig behörighet att arbeta med myndighetsutövning rent generellt. Kandidatprogrammet i sociologi är en bred utbildning och det finns många sociologer som arbetar inom den offentliga sektorn med myndighetsutövning, till exempel som handläggare/utredare inom kommunal och statlig förvaltning, inom socialtjänsten och kriminalvården.

Krav eller meriterande med vissa kurser?

Gällande just socialtjänsten (som ju är en tänkbar arbetsplats för sociologer) kan nämnas att det krävs socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå för att utöva vissa uppgifter som innefattar barn och ungdomar (3 kap. 3 a § andra stycket socialtjänstlagen). Uttrycket "annan relevant examen på grundnivå" borde inkludera en kandidatexamen i sociologi. Socialstyrelsen har här utfärdat närmare föreskrifter på det området. Socialstyrelsen har föreskrivit att det i dessa fall krävs att en person med annan examen än en svensk socionomexamen har läst högskolekurser på områdena: socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt och psykologi (3 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård). Vad jag har läst mig till så ingår inte förvaltningsrätt i sociologutbildningen. Det kan därför vara bra att komplettera med en sådan utbildning som en fristående kurs. Här finns en sådan fristående kurs på distans vid Lunds universitet. När jag läser jobbannonser där kommuner söker socialsekreterare finns det antingen krav på socionomexamen eller "socionomexamen eller liknande utbildning". Även här bör en kandidatexamen i sociologi vara en sådan liknande utbildning som avses.

Även om du inte har tänkt jobba inom socialtjänsten som socialsekreterare eller annat kan du få en stor konkurrensfördel om du har läst förvaltningsrätt när arbetet innefattar myndighetsutövning.

Slutsats


Du behöver alltså inte byta program om du vill jobba med myndighetsutövning. Men det kan däremot i vissa fall krävas eller vara meriterande att komplettera med en kurs i förvaltningsrätt vid sidan av eller inom ramen för kandidatprogrammet i sociologi.

Jag hoppas att du fick ett tillfredsställande svar och jag vill önska dig ett stort lycka till med dina framtida studier!

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (367)
2021-10-16 Har skolan anmälningsplikt till polisen vid misstanke av brott?
2021-10-15 Vad krävs för att komma in på juristprogrammet?
2021-10-14 Frånvaro på lektion på grund av mobiltelefon
2021-10-08 Ger en kandidatexamen i sociologi behörighet till myndighetsutövning?

Alla besvarade frågor (96481)