Generella fullmakter vid godmanskap eller förvaltare

FRÅGA
Kan överförmyndare gå emot en generalfullmakt som makar har skrivit, (upprättat) att makan eller maken har fullmakt att sköta alla ekonomiska ärenden, och alla andra beslut för varandra ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Överförmyndaren är den som förordnar om god man eller förvaltare. Detta enligt 11 kap föräldrabalken, där du kan läsa närmare om vad som krävs för att man ska förordna om en god man eller förvaltare.

Förordnas en god man krävs samtycke från huvudmannen. En god mans uppgifter ska i så stor utsträckning som möjligt preciseras så att uppdraget inte blir mer omfattande än vad som kan motiveras. Den gode mannen ska hjälpa huvudmannen med att bevaka dennes rätt, förvalta egendom eller sörja för sin person. Huvudmannen har fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga.

Förordnas istället en förvaltare blir saken annorlunda. Här inskränks rättshandlingsförmågan och huvudmannen förlorar helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga. Enligt 11 kap 9 § föräldrabalken har förvaltaren inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltaren behöver då inte inhämta huvudmannens samtycke utan får på eget ansvar själv vidta åtgärder i huvudmannens intresse och räkning. Generella fullmakter som huvudmannen utfärdat innan förvaltarskapet blir således ogiltiga.

Svaret på din fråga blir således att fullmakter som utfärdats tidigare gäller beroende på om det är en god man eller en förvaltare som förordnas. Om det handlar om en god man – fullmakten gäller fortfarande. Handlar det istället om en förvaltare – fullmakten blir ogiltig.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Emma Ragnarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (441)
2020-06-30 Kan god man bestämma över huvudmannens mediciner?
2020-06-30 Vilka skyldigheter har man som god man och när kan ett godmanskap upphöra?
2020-06-30 Hur blir man god man till en anhörig?
2020-06-29 Har syskon något juridiskt ansvar för varandra?

Alla besvarade frågor (81666)