Gemensam vårdnad och beslut om boende för barn

2016-09-25 i Barnrätt
FRÅGA
Mitt ex vill att barnen 10 pch 13 år är de, ska välja vem de ska bo hos, vi har gemensam vårdnad och de bo varannan vecka. Han vill att de ska välja att bo hos mig eller hos han, väljer de att bo hos mig så flyttar han. Och som han ständigt skriver till mig " välja att bo hos han eller med arab horungen" som han så fint uttrycker om den jag träffar, vi bor inte ihop. Han har själv en ny och det är med henne han ska flytta som det verkar. För mig känns det mer som ett hot att vilja göra det jobbigt för mig för att jag träffar denna kille. Han har som jag känner det inte riktigt kommit över mig, det har ändå gått 4 år. Har provat sammarbetsamtal men funka inte, då hans enda alternativet är att barnen ska välja han eller mig eller som han säger till mig arab horungen. Att ha som nu varannan vecka inte är ett alternativt för han. Han säger nu att han ska dra in jurist så barnen ska välja. För mig känns det konstigt att de ska få välja och att han säger att han ska flytta om de väljer mig. Det känns mer som hot en att välja, för jag tror inte barnen vill att ska flytta. Min fårga är får barnen välja och hur ska jag göra? Känner mig förvirrad
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vid den här typen av konflikter, särskilt då barn är inblandade, är det ibland mycket svårt att hitta en lösning som känns bra och fungerar för alla som är inblandade. Tyvärr finns det också få möjligheter för föräldrar att få juridisk vägledning för att lösa den här typen av problem. Jag ska försöka ge dig en bild av vad lagen säger om barn, vårdnad och boende och hur barn själva brukar få delta i besluten. Jag kommer i viss mån referera till föräldrabalken (FB), som du kan hitta här. I slutet förklarar jag hur gällande rätt skulle kunna påverka dig och ditt ex och jag avslutar med vilka olika möjligheter som finns för din del.

Gemensam vårdnad och barns boende

Den som har vårdnad om ett barn har rätt och är skyldig att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6:11). Detta betyder att en vårdnadshavare måste se till att barnet vårdas och tas om hand och att beslut som rör t ex. barnets boende och skolgång faktiskt fattas. När ett barn står under två personers vårdnad ska besluten tas av de båda vårdnadshavarna gemensamt (FB 6:13). Stora beslut som var barn ska bo eller gå i skolan måste fattas av båda vårdnadshavare tillsammans, men om det uppstår konflikter så finns det väldigt lite reglering av vad som ska gälla enligt lag. Utgångspunkten är att vårdnadshavarna måste komma överens och att de ska ta det beslut som är bäst för barnet.

Var barnen bor kommer vårdnadshavarna överens om och för att göra allt klart och tydligt kan det upprättas ett avtal som socialtjänsten kan godkänna. En förälder eller båda gemensamt kan också väcka talan i domstol (FB 6:14a) Om det görs, så ska domstolen besluta om var barnet ska bo och domstolen fattar beslutet utifrån vad som verkar bäst för barnet.

Om det beslutas att ett barn bara ska bo hos den ena vårdnadshavaren, så är det en rättighet för barnet att få umgås med den andra vårdnadshavaren (ÄB 6:15). Umgänget kan ske på många olika sätt. Huvudsaken är att barnet ska få ha en fungerande relation med sina vårdnadshavare (i del flesta fall sina föräldrar). Hur umgänget ska ske och i vilken omfattning kan också beslutas av en domstol i samband med att exempelvis ett mål om boende avgörs.

Barns inflytande i fråga om boende, umgänge och vårdnad

Barn under 18 år har i juridisk mening ingen rätt att själva fatta beslut i de här frågorna och de är inte heller skyldiga att göra det, utan det är alltid föräldrarnas ansvar att komma fram till en lösning som är bäst för barnen. Det är däremot inte fel att låta barnen berätta vad de själva vill och tycker känns bäst. När socialtjänsten eller en domstol avgör frågor om boende, vårdnad och umgänge ska de ta hänsyn till barnens egen vilja i den mån det är lämpligt med hänsyn till barnens ålder och mognad. Det betyder att ju äldre och mognare ett barn är, desto större vikt ska läggas vid deras egen vilja i dessa frågor. Generellt dras en gräns vid 12 års ålder och relativt stor hänsyn tas till barns vilja efter 12 års ålder.

Det är däremot viktigt att barnen inte i slutänden blir skyldiga att själva avgöra frågan, utan besluten ska fattas av vårdnadshavarna.

Gemensam vårdnad och delad vårdnad

Gemensam vårdnad av barn innebär en skyldighet att ta alla beslut som rör barnet gemensamt. Det betyder också att för att gemensam vårdnad ska vara möjlig, så krävs det att vårdnadshavare kan samarbeta utan större svårigheter. Att det föreligger personliga konflikter kring andra frågor än vårdnaden ska som regel inte påverka, men om vårdnadshavare har så stora svårigheter att samarbeta att vårdanden inte kan skötas och barnen blir lidande, så kan ett alternativ vara att en förälder har enskild vårdnad och då fattar beslut som rör vårdnaden själv. Om båda vårdnadshavare är överens om att en bör ta över vårdanden, så kan de själva avtala om det och gå avtalet godkänt av socialnämnden (ÄB 6:6). Det går också att väcka talan i domstol om det inte går att nå en överenskommelse i frågan (FB 6:5). Domstolen avgör om vårdnaden ska vara gemensam eller enskild och i så fall vem som ska vara vårdnadshavare. Om båda motsätter sig gemensam vårdnad, så måste domstolen ge en av parterna enskild vårdnad. I samband med en sådan process kan frågor om umgänge och boende också avgöras. Det är dock viktigt att tänka på att det här inte får bli ett sätt för vårdnadshavare att slita en tvist, utan det ska ske för att barnen ska kunna få en god omvårdnad.

Vad gäller de krav den andra vårdnadshavaren ställer?

Du och ditt ex måste alltså komma överens i de här frågorna och om ni nu har beslutat att barnen bor växelvis hos er och det fungerar för barnen, så är utgångspunkten att det ska fortsätta så. För att göra en förändring av barnens boende, så krävs det att ni båda är överens om att det ska ändras och hur det ska ändras.

Om det är svårt att komma överens och detta orsakar mycket problem, så kan det vara till barnens bättre att ni kommer överens om en förändring av boendet. I så fall är era barn, med tanke på deras ålder, sannolikt mogna nog att få påverka beslutet. Du och ditt ex ska avgöra om era barns önskan även är det som är bäst för barnen, men barnens åsikt ska i alla fall tas med i beaktning.

Även om ni skulle komma överens om att barnen bor hos endast den ene föräldern, så har de umgängesrätt och ska få träffa och fortsätta sin relation med den andra föräldern. Om barnen exempelvis bor hos dig permanent, så har de fortfarande rätt att få träffa och umgås med ditt ex och han kan varken undandra sig det ansvaret, eller sitt vårdnadsansvar, även om han flyttar till en annan ort.

Mina rekommendationer

Vad du bör göra är väldigt svårt att avgöra utan att vara mer insatt i situationen. Det viktigaste att vara medveten om är att du och ditt ex som gemensamma vårdnadshavare måste vara överens om alla beslut som har med era barn att göra. Era barn är gamla nog för att det ska vara lämpligt att lyssna på vad de själva vill i fråga om boende och umgänge, men det är inte deras skyldighet att fatta ett beslut i frågan, utan det är ni som vårdnadshavare som har det ansvaret. Det är också viktigt att barnen inte känner sig tvingade att ta ett visst beslut, eller att det är deras ansvar om en förälder väljer att exempelvis flytta.

Även om ni skulle besluta att barnen ska bo permanent med den ena föräldern, så har barnen umgängesrätt och ska få ha kontakt med den andra föräldern för att säkerställa en god relation. Om barnen bor permanent med en förälder är båda fortfarande skyldiga att delta i och samarbeta kring vårdnaden, så länge den är gemensam. Detta är alltså inte ansvar som någon kan undandra sig även om barnen inte bor hos personen. Det betyder också att om barnen bor hos en vårdnadshavare, så kan denne inte flytta med barnen fritt. För att skriva barnen på en annan adress krävs båda vårdnadshavares samtycken. Om barnen skulle bo hos ditt ex är han alltså inte fri att flytta med dem som han själv önskar, utan du som vårdnadshavare ska få vara med och besluta även om det.

Eftersom ni har försökt med samarbetssamtal och utifrån din beskrivning av situationen, så verkar ni ha relativt stora samarbetssvårigheter. Om det är svårt att ta beslut i flera frågor som har med barnen att göra och om barnen blir lidande, så är det eventuellt läge att låta en domstol avgöra i vårdnadsfrågan och/eller boende och umgängesfrågan. Dock ska alla typer av domstolsprocesser undvikas så länge det för barnens skull inte blir absolut nödvändigt, då det ofta är emotionellt påfrestande och tidskrävande för alla inblandade. Ett annat alternativ är att göra ytterligare försök att nå en överenskommelse med hjälp av socialstyrelsen.

Utifrån din beskrivning av er konflikt och hur ditt ex väljer att utrycka sig i sin kontakt med dig, så verkar det som att era samarbetssvårigheter redan nu går eller riskerar att i framtiden gå ut över barnen. Om ditt ex är allvarlig när han säger att han ska kontakta en jurist, så kan ett alternativ för dig också vara att kontakta en jurist som arbetar med familjerättsfrågor. Även om du inte går till domstol, så kan en erfaren jurist göra en bättre bedömning av din situation och vilka för- och nackdelar det kan finnas med de olika alternativen. Du kan även få klarare vägledning i vad de sannolika utfallen i fråga om exempelvis boende skulle bli, om du väckte talan.

Jag hoppas att det här svaret har gett dig mer klarhet i vad som faktiskt gäller enligt lag för dig, ditt ex och era barn och att du utifrån detta kan gå vidare i frågan, så att ni kan hitta en lösning som fungerar för er alla och som blir bra för era barn.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1616)
2021-01-24 Kan man som faster och farmor få till umgänge med barn, trots att mamman till barnen inte vill?
2021-01-24 Måste pappan godkänna att dottern tar hål i öronen?
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?

Alla besvarade frågor (88421)