Gemensam vårdnad, flytta med barn

2016-10-01 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag och min ex har ett gemensamt barn som vi har delad vårdnad för. I nuläget är dottern skriven hos mig, men vi försöker ha henne ungefär lika mycket. Nu vill min ex flytta från Uppsala till Stockholm där exet har sin bror och syster med familijer. Dottern är bara 4 år och jag har mina syskon och deras familjer här i Uppsala, där även mina föräldrar bor och dotterns förskola ligger. Kan mitt ex flytta med vår dotter eller vad har jag för rättigheter att sätta mig emot eftersom jag är rädd för att tappa min dotter? Och vart kommer hon gå i skolan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om vårdnad av barn regleras i 6 kap Föräldrabalken (1949:381) (FB). Av 6 kap 1-2 §§ FB framgår att de som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran. Allmänt sätt kan man säga att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Detta framgår även av 2a § FB.

I enlighet med 6 kap 11 och 13 §§ har vårdnadshavarna rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När det föreligger gemensam vårdnad får dock inte en av vårdnadshavarna ensam ”fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.” Barnets bosättning och val av skola är bl.a. sådana saker som anses vara av ingripande betydelse och därmed kräver enighet mellan föräldrarna. Detta framgår även av lagförarbetena (prop. 1975/76:170 s. 178).

En flytt ska dessutom anmälas till Skatteverket och när det gäller barn under 18 år ska anmälan vara underskriven av båda vårdnadshavarna. Om ni inte kan enas kan barnets bostadsort därmed inte ändras.

Om ditt ex, trots detta och utan din tillåtelse, skulle flytta med barnet så riskerar hon att dömas för egenmäktighet med barn i enlighet med 7 kap 4 § Brottsbalken (1962:700).

För att modern ska kunna flytta med barnet, utan ditt samtycke, krävs ensam vårdnad. Kan ni inte enas om barnets bosättning har ni möjlighet att ansöka om ensam vårdnad och begära att den gemensamma vårdnaden ska upplösas 6 kap 5 § FB. Notera dock att det normalt anses vara till barnets bästa att barnet får en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Valet av skola blir således inte aktuellt förrän eventuellt beslut om ensam vårdnad har beviljats och flytt har skett, men även här kommer beslutet grundas på barnets bästa 2a § FB.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Mvh

Nina Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (813)
2021-02-16 Kan man söka enskild vårdnad för att kunna flytta med barnet?
2021-02-06 Vårdnadshavarna är oense om skolvalet
2021-02-04 Frånta förälder umgängesrätt
2021-02-03 Hur ansöker man om gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (89567)