Gemensam vårdnad

2016-06-11 i Barnrätt
FRÅGA
Vad är den grundläggande tanken med gemensam vårdnad? När det gäller dagis, skola, barnets omsorg etc?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

FN:s Barnkonvention innehåller bestämmelser om ett barns rättigheter. Konventionens artikel 18 stipulerar bland annat att "Barnets föräldrar har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling". Grundpelaren är att alla barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Därför är det betydelsefullt att båda föräldrarna är delaktiga i och ansvariga för barnets uppfostran och utveckling. Gemensam vårdnad främjar goda förhållanden mellan barn och föräldrar. Gemensam vårdnad har kommit till stånd för att föräldrar ska kunna ha ett gemensamt ansvar för sitt barn oavsett om de bor tillsammans eller inte.

Innebörden av gemensam vårdnad att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad han eller hon behöver och har rätt till. Vidare innebär gemensam vårdnad att föräldrarna måste ha förmåga att kunna samarbeta i frågor som rör deras barn. Det i sin tur betyder inte att föräldrarna alltid måste ha samma uppfattning men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte påverkar barnet negativt. Det betyder inte heller att barnet måste bo lika mycket hos båda sina föräldrar om föräldrarna inte bor tillsammans. Föräldrarna ska tillsammans med barn, som har uppnått en mognad ålder, gemensamt bestämma i viktigare frågor som rör barnet.

Vid frågor som gäller barn ser man alltid till barnets bästa. Barnet ska alltid sättas i främsta rummet. Det underlättar för föräldrarna om de kan samarbeta för att nå fram till ett resultat som främjar vad som är bäst för barnet. Att föräldrarna har ett välfungerande samarbete är dock allra viktigast för barnet. Samarbete är oftast en förutsättning för att barnet ska kunna ha en nära kontakt med båda sina föräldrar och slippa att hamna i påfrestande konflikter. Det är av yttersta vikt att föräldrarna respekterar varandra och har en god inställning till föräldrarollen för att upprätthålla ett bra samarbete. För att gemensam vårdnad ska fungera är det nödvändigt att föräldrarna har vilja och förmåga att samarbeta om barnen. Som förälder är det viktigt med kommunikation och man bör ha talat igenom om hur det gemensamma ansvaret ska fungera i praktiken. Dessutom måste man vara beredd på att hela tiden behöva samråda i frågor som rör till exempel vård, uppfostran, tillsyn och skolgång.

Kort sagt går alltså att påstå att den grundläggande tanken med gemensam vårdnad är att barnet har tillgång till båda sina föräldrar vilket ger barnet en nära och god kontakt med sina föräldrar. Kommunaktion och samarbete är nyckeln för att komma fram till goda beslut när gemensam vårdnad föreligger. Att ha barnets bästa i åtanke är absolut viktigast!

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll