Gåvor till bröstarvinge - förskott på arv?

2020-03-23 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Min far avled för 2 år sedan. Min mor lever. De var gifta och hade testamente .Vi är två bröstarvingar.De har hjälpt min bror ekonomiskt med 5000-10000 kr per månad i flera år.Tidigare sa de att pengarna var förtida arv.Numera säger hon att det är hennes pengar som hon får göra vad hon vill med. Stämmer detta? Risken är ju uppenbar att alla pengarna tar slut-även mitt arv Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om förskott på arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Eftersom jag inte känner till vad som anges i testamentet, återger jag nedan generellt reglerna om förskott på arv till en bröstarvinge (du och din bror i det här fallet).

Regler om förskott på arv

Vad gäller regler för gåvor till bröstarvingar finns det en huvudregel som anger att gåvor som den avlidna givit sina bröstarvingar under sin livstid ska ses som förskott på arv om inte något annat föreskrivs vid givande eller med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett (6 kap. 1 § ÄB). Gåvornas värde ska då läggas till kvarlåtenskapens värde vid beräkningen av arvs- och testamentslotter. Förutom gåvor omfattas även andra dispositioner av huvudsakligen benefik karaktär (exempelvis försäljning till underpris).

Att gåvor ska avräknas från arv är en presumtion som kan brytas om arvlåtaren någon gång har gett uttryck för att en sådan avräkning inte ska ske. Den kan vara både skriftlig och muntlig, eller inte ens uttrycklig. Skyldigheten till avräkning kan även falla bort på grund av omständigheter vid givande av gåva eller senare inträffade omständigheter, som till exempel att alla barn fått liknande gåvor.

Det bör även sägas att det finns ytterligare undantag från presumtionen (6 kap. 2 § ÄB). Undantagen gäller för fullgörande av underhållsskyldighet samt sedvanliga gåvor som inte står i missförhållande till givarens villkor.

Konsekvenser av ett förskott på arv

Om en bröstarvinge har fått ett förskott, ska förskottet räknas av från bröstarvingens lott. Genom praxis har det utvecklats olika principer och formler som numera härleds från 6 kap. 5 § ÄB:

Arvslott = Behållning i boet (kvarlåtenskap) + förskott / antal arvingar (grenar)

Exempel: A dör. A har tre barn, B, C och D. Innan A gick bort fick B 150' i gåva. Kvarlåtenskapen uppgår till 300'. För att räkna ut arvslotten blir då beräkningen 300 + 150/3, vilket innebär 150' vardera.. D och C får då 150', och B har redan fått sin del eftersom förskottet räknas av arvet.

Genom exemplet ovan tydliggörs hur en ett eventuellt förskott påverkar bröstarvingens arv. Det bör samtidigt sägas att en bröstarvinge som har fått ett förskott som är större än vad som kan avräknas från arvslotten, inte behöver återbära överstigande belopp (6 kap. 4 § ÄB).

Vad gäller därför i ditt fall?

För att koppla ovanstående regler till det scenario som du beskriver, tolkar jag det som att inga undantag är tillämpliga utan att överföringarna är att klassa som gåvor. Huvudregeln är därmed att dessa gåvor ska betraktas som förskott på hans arv, om inget annat anges av era föräldrar. Vissa av överföringarna verkar därmed vara förskott på arv, medan senare överföringar verkar undantas baserat på din mors uttalande, och därmed inte räknas som förskott.

Detta innebär att när arvet efter din mor ska fördelas, ska gåvorna till din bror räknas av hans lott i den mån som de räknas som förskott enligt ovanstående resonemang.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Varmt välkommen att återkomma vid eventuella funderingar!

Hälsningar,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll