Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv

FRÅGA
Hej, min farfar vill ge mig sitt hus med allt lösöre samt sina fordon. Han har ingen kontakt med sina 2 barn och önskar då att ge mig allt medans han är i liv. Anledningen till att han vill ge mig allt är för att jag har funnits med honom dem sista 30 åren och är hans stöd i vardagen och jag hjälper honom med allt gällande underhåll av egendom och även kontakt med sjukvård samt inhandling av mat, därför vill han ge mig allt. Jag undrar då vad som kommer hända den dagen han går bort och hans barn kommer och ska ha sitt arv. Är detta juridiskt möjligt eller kommer detta sätta mig i en situation som kommer göra att jag blir ersättnings skyldig till min far och hans syster?Mvh.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte huruvida din farfar har upprättat testamente. Jag kommer därför att gå in på vad som gäller både med och utan testamente.

Rätt till laglott vid testamente

Bröstarvingar har rätt till laglott som består av halva arvslotten (7:2 ÄB). Det innebär att endast halva arvslotten kan testamenteras bort. Ett testamente som inskränker denna rätt är dock inte automatiskt ogiltigt. En bröstarvinge måste inom sex månader från delgivandet av testamentet begära jämkning för att få rätt till sin laglott (7:3 ÄB). Varje bröstarvinge måste begära jämkning var för sig. En bröstarvinge som inte begär jämkning inom sexmånadersfristen förlorar sin rätt till laglott och testamentet blir giltigt gentemot denne.

Vem räknas som en bröstarvinge och istadarätt

Bröstarvingar är avkomlingar till den avlidne. Om barnet avlider träder dess barn i förälderns ställe enligt principen om istadarätt (2:1 ÄB). I ditt fall ses således din far och hans syster som bröstarvingar. Skulle din far gå bort träder du in som bröstarvinge i hans ställe.

Förstärkt laglottsskydd

Gåvor som kan likställas med testamente och ges innan dödsfallet anses kränka laglotten (7:4 ÄB). Värdet av gåvan räknas med i kvarlåtenskapen efter dödsfallet till den delen laglotten kränks och anses ogiltig. En bröstarvinge som anser att en sådan gåva föreligger ska väcka talan mot gåvotagaren i domstol senast ett år efter att bouppteckning upprättas. Om ingen talan väcks inom denna frist anses gåvan giltig.

Om inget testamente upprättas gäller den legala arvsordningen

Om inget testamente upprättas gäller den legala arvsordningen. Det innebär att arvingarna ärver hela arvslotten efter en efterlevande maka/make (3:1 och 3:2 ÄB). Kvarlåtenskapen delas lika på arvingarna (2:1 ÄB). Jag förutsätter att det inte finns någon efterlevande maka/make i ert fall. Efter din farfars bortgång kommer hela arvslotten att delas mellan din far och hans syster.

Gåvor som förskott på arv

Gåvor som ges till bröstarvinge då arvlåtaren är vid liv presumeras vara ett förskott på arv och värdet räknas bort vid arvskifte (6:1 ÄB). Vid gåvor till annan arvinge än bröstarvinge föreligger presumtion om att gåvan inte är ett förskott på arv. Presumtionen bryts om motsatsen bevisas. Gåvor som utgör förskott på arv ska avräknas och dess värde läggs till i kvarlåtenskapen (6:5 ÄB).

Det här gäller i ditt fall

Om ett testamente är upprättat kommer din far och hans syster ha rätt till laglott inom den angivna fristen. Genom det förstärkta laglottsskyddet kan gåvor från din farfar som likställs med testamente, exempelvis fordonen, ogiltigförklaras av din far och hans syster inom tidsfristen ovan, till den del de kränker laglotten. Om ingen talan väcks inom någon av tidsfristerna förlorar din far och hans syster rätten till laglott.

Om inget testamente upprättas kommer din far och hans syster ärva enligt den legala arvsordningen. Din far och hans syster kommer ärva hela arvslotten. Har du fått gåvor av din farfar då den legala arvsordningen gäller anses dessa inte utgöra förskott på arv eftersom du inte är bröstarvinge. Så länge gåvorna inte är avsedda att utgöra förskott på arv är de giltiga och räknas inte med vid ett eventuellt arvskifte.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?