Gåvor i strid med rätt till efterarv

2020-07-06 i Efterarv
FRÅGA
Hej,min mor har i ett gåvobrev gett en sommarstuga som gåva till ett av tre barn. Hon har i gåvobrevet angivit att gåvan inte ska utgöra förskott på arv och att gåvans värde är noll kronor. Den här sommarstugan fanns med i bouppteckningen efter min far som avled 1995 och arvet efter honom har inte skiftats ut till oss efterarvingar utan vår mor fick sitta kvar i orubbat bo. Finns det någon möjlighet för oss att ifrågasätta denna gåva som vi tycker är väldigt orättvis?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Frågan är arvsrättslig. Om jag förstår dig rätt så fanns det en önskan om ett "orubbat bo" vid den ena make/makans bortgång och det finns inga särkullbarn utan endast gemensamma barn mellan de båda makarna.

Bestämmelser kring arv hittas i huvudsak i Ärvdabalk (ÄB). Som utgångspunkt gäller alltid ett s.k. "orubbat bo" när en make/maka går bort och det finns en efterlevande make/maka vilket framgår av 3 kap. 1§ ÄB. Detta innebär att efterlevande gemensamma barn får ut sin del av arvet efter den först avlidna maken först efter att även den andra maken avlidit (s.k. efterarv). Vad som rent juridiskt menas med att låta någon bo kvar i "orubbat bo" är att efterlevande make ärver med fri förfoganderätt, (om inte annat har föreskrivits i eventuellt testamente). Att ärva med fri förfoganderätt innebär bland annat att man ärver egendomen med vissa förbehåll. Man får exempelvis inte får lov att testamentera bort den eller ge bort den som gåva får inte heller ge bort gåvor i sådan omfattning att det orsakar en väsentlig minskning av egendomen enligt 3 kap 2 – 3 §§ ÄB.

Enligt 3 kap 3 § 2 stycket ÄB ska bröstarvingar vars arv har getts bort enligt ovan, kompenseras med motsvarande belopp i pengar men om detta inte går ska gåvan återbäras förutsatt att den som mottog gåvan insåg eller borde ha insett att mottagandet av gåvan var negativt rörande de andra arvtagarnas arvslotter. Talan om en otillbörlig gåva måste dock väckas inom 5 år från gåvotillfället. Har det gått mer än fem år kan ändå gåvan räknas som förskott på arv om den getts till bröstarvinge enligt 6 kap 1 § ÄB. Om det i ett gåvobrev föreskrivs om att gåvan inte ska räknas som förskott på arv förhindras dock detta.

En väsentlig minskning av egendomens värde har i rättspraxis ansetts innebär att egendomens värde på grund av gåvan har minskat med minst en fjärdedel. Om flera gåvor av ett mindre värde har givits systematiskt för att minska boets värde kan man i vissa fall räkna samman värdet av dessa för att så om de orsakar en väsentlig minskning. Ett krav är då att handlingarna ska ha gjorts utan att tillbörlig hänsyn till efterarvingarna. För att avgöra detta ser man till om gåvan var påkallas av omständigheterna eller om den var i missförhållande till den efterlevandes ekonomiska ställning.

Det är mycket viktigt är att talan om invändning mot gåvan måste väckas inom fem år från gåvotillfället. Vidare kan inte talan väckas förrän den efterlevande avlidit, alltså då din mor går bort. Detta innebär i praktiken att det endast är gåvor som skänktes under den efterlevandes sista levnadsår som kan bli aktuella. Gåvor som har givits tidigare oavsett om de har orsakat en väsentlig minskning av den efterlevandes egendom kan inte angripas.

Om ovanstående krav är uppfyllda. Det vill säga att det rör sig om en gåva som har orsakat en väsentlig minskning, som inte var påkallad av omständigheterna och gåvotillfället var inom fem år tillbaka i tiden, då utgår ett vederlag motsvarande gåvans värde när man räknar ut efterarvets storlek, man kommer alltså räkna med ett fiktivt belopp som kompenserar de andra barnen vid en bouppteckning efter din mor. Ett alternativ kan även vara att hävda att gåvan ska likställas med förskott på arv eller med testamente men det beror på hur gåvobrevet är utformat.

Om gåvan av fastigheten kränker din laglott har du även möjlighet att kräva jämkning i samband med att din mor går bort, i det fall gåvan är att likställa med testamente. Laglotten är hälften av arvslotten enligt 7 kap 1 § ÄB.

Jag rekommenderar att du tar reda på om din mor fick sitta kvar i orubbat bo med fri förfoganderätt eller om något annat har testamenterats. Om din mor har ärvt med full förfoganderätt har hon vidare möjligheter att fritt förfoga över arvet än vid fri förfoganderätt. Jag rekommenderar även att du börjar med att invända mot gåvan till din mor och förklarar att du kommer att tvista om saken efter hennes frånfälle, om gåvan inte återgår. Om du inte kommer någonvart med konflikten rekommenderar jag att du anlitar en jurist eller advokat specialiserad på arvsrätt när det ska upprättas en bouppteckning efter din mor och eventuellt i det läget väcker en talan om att gåvans värde ska läggas till som ett fiktivt värde vid beräkningen av efterarvet och lägger till alternativa yrkanden som är lämpliga då. Om du vill anlita en våra jurister eller om något är oklart i mitt svar, är du välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (761)
2021-02-28 Efterlevande makes arvsrätt med fri förfoganderätt
2021-02-27 Efterlevande makes arv
2021-02-24 Får efterarvingar ta del av efterlevande makes försäkringar?
2021-02-21 Fördelning av efterarv

Alla besvarade frågor (89888)