FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv09/07/2018

Gåvor, förskott på arv? testamente ogiltigt?

Är testamentet efter mina föräldrar giltigt?

Jag har en bror. För trettio år sedan fick min bror köpa vår fars generationsgård med skog och mark för en mycket billig peng utan att jag fick någon del av min arvslott. Jag opponerade mig då men orkade inte strida för min sak. Vår mor gick bort för fem år sedan och nu har vår far gått bort. Efter vår fars död har ett testamente kommit fram som båda våra föräldrar undertecknat samt bevittnats av två personer. I testamentet står att jag ska ärva hela fritidshuset våra föräldrar byggt och bott i sedan ägarskiftet av gården (dock på min brors mark). Det står ingen orsak i testamentet till varför detta görs. För övrigt står att vi ska dela lika på övriga tillgångar och möbler. En önskan finns också att min bror ska stycka av 2500 kvm tomt som ska tillhöra huset och därmed mig. Min bror kan inte se att detta testamente kan vara giltigt, man kan inte göra ett av sina barn arvslös på detta sätt menar han. Jag ser detta testamente som en upprättelse av vad som skedde för trettio år sedan, alltså att min bror fick sitt arv då.

Vem av oss har rätt? Om jag har rätt - kan min bror strunta i den önskan som finns i testamentet om avstyckning av tomtmark? Bör jag gå vidare med juristhjälp om min bror bestrider testamentet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Testamentets giltighet

För att ett testamente ska vara gällande krävs det att de uppfyller vissa formkrav. Dessa krav återfinns i 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB).

Testamentet ska vara skriftligt samt bevittnat av två vittnen. I 13 kap. ÄB finns regler om testamentets ogiltighet. Ett testamente som inte uppfyller formkraven är ogiltigt. Det finns även andra situationer som kan göra ett testamente ogiltigt exempelvis att den som upprättat testamentet lidit av på psykisk störning eller att någon har tvingat testatorn att skriva testamentet.

Vill en arvinge göra gällande att testamentet är ogiltigt måste denna väcka en klandertalan, 14 kap. 5 § ÄB. Detta ska göras inom sex månader efter delgivningen av testamentet. Om talan inte väcks inom denna kommer testamentet betraktas som giltigt.

Att en testator inte tagit hänsyn till en bröstarvinges laglott innebär inte automatiskt att testamentet blir ogiltigt.

Bröstarvinges laglott

Laglotten utgör den del av arvet som bröstarvingen har en laglig rätt till. Denna kan inte testamenteras bort.

Laglotten är halva arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB. Exempel; en man går bort och efterlämnar två barn. Hans kvarlåtenskap uppgår till 500 000 kr. Det finns i detta exempel två bröstarvinges som ska dela på arvet. Deras reaktive arvslott blir därmed 500 000/2 = 250 000kr, laglotten som är hälften av laglotten blir därmed 250 000/ 125 000kr.

Dessa 125 000kr har bröstarvingen rätt till och fadern kan inte testamentera bort. Om det finns ett testamente som inkräktar på denna del av kvarlåtenskapen kan bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott, 7 kap. 2 § ÄB.

Förskott på arv och skyldighet att avräkna

Gåvor som en bröstarvinge mottagit under avlåtarens livstid räknas som utgångspunkt som förskott på arv om inte något annat har avtalats vid gåvotillfället, 6 kap. 1 § ÄB. Om din bror kan visa att det inte skulle röra sig om ett förskott kan han motbevisa denna utgångspunkt, annars kommer gåvan att betraktas som ett förskott på hans del av arvet.

Vid beräkning av laglott är bröstarvinge skyldig att avräkna vad hen mottagit i förskott, 7 kap. 2 § ÄB.

Sammanfattningsvis

Ingen av omständigheterna i frågan talar för att testamentet skulle vara ogiltigt. Om testamentet skulle inkräkta på din brors arvslott och han vill ha rätt till denna krävs det att han påkallar jämkning, testamentet är dock fortfarande giltigt till den del som det inte inkräktar på laglotten.

Vid beräkning av laglott finns det en skyldighet att avräkna vad som mottagits i förskott.

Vänligen,

Jenny WärnerupRådgivare
Hittade du inte det du sökte?