Gåva till den ena sonens barn - förskott på arv?

GÅVA TILL ENA SONENS BARN.

Min fru och jag har två gemensamma barn. Inget äktenskapsförord. Jag har sparat en del pengar och vill ge bort 500000 till ena sonens 2 barn. Sonen är i livet. Tänkte notera i gåvohandling att gåvan ej skall utgöra förskott på arv men det kanske inte är relevant här. Medlen är som nämnts giftorättsgods.

Frågan är om min hustru skall/måste lämna skriftligt medgivande till gåvorna.

och - Kan vår andra son på något sätt bestrida gåvorna och få beloppen att avräknas till

sin fördel vid framtida arvs/bodelningsförfarande?

Tack på förhand för Ert svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör arvsrätt och äktenskapsrätt så är ärvdabalken (härefter förkortad som ÄB) och äktenskapsbalken (härefter förkortad som ÄktB) tillämpliga.

Måste din hustru lämna ett skriftligt medgivande?

En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är dock en latent rättighet, vilket innebär att äganderätten fortfarande tillkommer dig. Det är först vid en framtida bodelning som den andra maken kan göra anspråk på giftorättsgodset. Från denna huvudregel finns några undantag då man måste inhämta den andres samtycke för att få förfoga över sin egendom, de så kallade rådighetsinskränkningarna. Detta träffar dock bara makarnas gemensamma bostad och bohag, och därför är det inte något som du behöver rätta dig efter i detta fall (7 kap. 5 § ÄktB).

Det finns ytterligare en dimension som kan vara värd att ha i åtanke, och den hittar du i 11 kap. 4 ÄktB och lyder enligt följande:

"Har den ena maken utan den andra makens samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom, skall den andra makens andel vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset alltjämt hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i det sammanlagda giftorättsgodset skall minskas i motsvarande mån."

Detta innebär att, om ni skulle skilja er inom tre år från det att du gav bort gåvan, så kan det påverka din rätt till giftorättsgodset. För att undvika detta kan det vara bra att ha din frus samtycke skriftligt, eftersom det hjälper dig styrka att samtycke fanns om det skulle uppstå en tvist. Det är dock inget krav.

Förskott på arv

Din sons barn är dina så kallade bröstarvingar, det vill säga arvingar i rakt nedåtstigande led. Huvudregeln är att det som man ger en bröstarvinge under sin livstid ska avräknas som förskott på arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste anses ha varit avsett (6 kap. 1 § ÄB). Du bör alltså, precis som du har identifierat, skriva att gåvorna inte ska räknas som förskott på arv för att undvika detta.

Emellertid finns ytterligare en säkerhetsspärr för bröstarvingar, nämligen det förstärkta laglottsskyddet. Regeln kom till för att förhindra att arvlåtaren kringgår laglottsreglerna genom att ge bort gåvor innan bortgång istället för att skriva ett testamente, och innebär alltså att arvlåtaren under sin livstid har gett bort egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att det är att likställa med testamente. I praxis har typfallen ansetts vara att arvlåtaren ger bort egendomen när denne är svårt sjuk och ligger på sin dödsbädd, eller att denne ger bort en fastighet med villkoret att han/hon ska få bo kvar till sin bortgång. Egendomens värde läggs då till kvarlåtenskapen för att beräkna laglottens värde (7 kap. 4 § ÄB). Laglotten är hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer en bröstarvinge, och denna har en bröstarvinge alltid rätt till (7 kap. 1 och 3 § ÄB).

För att åskådliggöra det ovan sagda med ett lätt exempel: Har en person två barn så utgör hälften av kvarlåtenskapen deras arvslotter (2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren har testamenterat all egendom till det ena barnet så kan det andra påkalla jämkning i testamentet och ändå utkräva hälften av arvslotten (laglotten), och detsamma gäller om arvlåtaren istället har gett bort egendom under sin livstid på ett sätt som är att jämställa med testamente (7 kap. 1, 3 och 4 § ÄB). Detta innebär då att det andra barnet får avräkna gåvan från sin laglott (7 kap. 2 § ÄB).

Sammanfattningsvis, huruvida en gåva är att jämställa med testamenterad egendom blir en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Om gåvan inte inskränker på din andra sons laglott så kan han dock inte med framgång påkalla jämkning vid ett framtida arvskifte.

Sammanfattning

Du får ge bort giftorättsgodset utan din frus samtycke. Det kan dock vara bra att ha ett skriftligt samtycke för det fall ni skulle skilja er. Beträffande arvet så måste du skriva i gåvobrevet att det inte ska vara ett förskott på arv. Det finns dock, beroende på omständigheterna, en chans att det ses som en gåva som är likställd med testamente. Om det inskränker på din andra sons laglott kan denne alltså åberopa det förstärkta laglottsskyddet. Utan att närmare veta omständigheterna är det dessvärre svårt för mig att göra en klar bedömning. Om du skulle behöva mer hjälp rekommenderar jag dig därför att ta kontakt med en av våra jurister på https://www.lawline.se/boka.

Hoppas att mitt svar klargjorde dina funderingar, och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”