Gåva till bröstarvinge

Om vi är två bröstarvingar och vår förälder i 70-årsåldern ger den ene av oss sin fastighet som den inte bor i/utnyttjar och som anges som "inte förskott på arv" enl gåvobrevet och som gåvotagaren i sin tur säljer medan gåvogivaren är i livet och det sedan tar flera år till innan gåvogivaren avlider så är det inte laglottskränknig för den bröstarvinge som blev utan gåva och arv? Även om vi andra anhöriga vet om att det var det som var syftet med gåvan, att göra det andra barnet helt arvslöst.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När en gåva ges till bröstarvinge under arvlåtarens livstid finns det en presumtion om att gåvan är förskott på arv enligt 6:1 ärvdabalken (ÄB). Presumtionen bryts dock om det föreskrivs att gåvan inte ska vara förskott, vilket verkar vara fallet i gåvobrevet här. Som utgångspunkt ska därmed gåvan i det här fallet inte avräknas som förskott på arv.

Så länge en person lever har den förfoganderätt över sina egendomar. Generellt kan alltså personer ge bort gåvor även om det kan sätta en arvinge i en sämre position vid ett dödsfall. Det finns dock undantag i fall där gåvan är att likställa med ett testamente, dvs när gåvan görs för att ordna successionen. I sådana fall kan gåvan återbäras till dödsboet eller ersättas till motsvarande värde, se 7:4 ÄB. För att undantaget ska vara aktuellt krävs enligt motiven att arvlåtaren inom förhållandevis kort tid väntat döden eller att gåvan inte innebar någon uppoffring för gåvogivaren. Det första fallet täcker exempelvis situationen att någon på sin dödsbädd ger bort egendom och det senare fallet tar sikte på situationer där gåvogivaren ger bort egendomen men får livslång nyttjanderätt till den. Det räcker alltså inte att gåvogivaren har ett syfte att gynna en viss arvinge eller dylikt för att undantaget ska vara aktuellt, så länge något av ovanstående förhållanden inte är vid handen. För vidare läsning kring när undantaget i 7:4 ÄB är tillämpligt rekommenderar jag rättsfallet NJA 1998 s 534, som du hittar här.

I ditt fall verkar undantaget i 7:4 ÄB inte vara tillämpligt. Om gåvogivaren lever flera år till efter gåvan är det svårt att se att den väntat döden inom kort tid vid gåvotidpunkten. Eftersom egendomen därefter säljs och pengarna inte tillfaller gåvogivaren är det också svårt att se att gåvan inte innebar någon uppoffring får gåvogivaren, särskilt med tanke på att gåvogivaren inte får någon nyttjanderätt eller dylikt till fastigheten. Gåvan ska således inte ses som förskott på arv och kan förmodligen inte heller återbäras med hjälp av 7:4 ÄB.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning