Gåva i syfte att göra barn arvslösa

FRÅGA
Vad gäller vid gåvobrev av fastighet?Om pappan är omgift och har 2 barn i tidigare äktenskap och skriver gåvobrev till sin fru. Kan han på detta sätt göra sina barn från tidigare äktenskap arvslösa efter sin bortgång
SVAR

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

Utgångspunkten är att varje person har rätt att förfoga över sin egendom hur den vill under sin levnadstid. Alla har alltså rätt att ge bort sin egendom, sälja den eller leva upp den. Inskränkningar av denna rätt sker, om än restriktivt. En inskränkning som blir aktuell i ditt fall är skyddet för barnets rätt till arv. Som barn (bröstarvinge) till en avliden person har man rätt enligt lag till sin laglott, vilket motsvarar halva arvslotten.

Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB), se (här). I 7 kap finns bestämmelser rörande laglott och barnets rätt till arv. I detta kapitel finns, i 4§, en skyddsregel som ska förhindra arvlåtaren att kringgå laglottsreglerna genom att ge bort egendom. För att den ska bli tillämplig så måste gåvan kunna "likställas med testamente", det innebär att gåvan ges p.g.a dödsfall. Det finns 2 olika typer av gåvor som faller in under detta uttryck. Den första är s.k dödsbäddsgåva, vilket innebär egendom som givits bort när givaren låg för döden eller i vart fall trodde att så han/hon snart skulle avlida. Den andra typen kallas icke betungande gåvor, och innebär egentligen att givaren ger bort egendomen men behåller samma rätt att nyttja den fram till sin död. Detta skulle kunna bli aktuellt om pappan i detta fallet ger bort fastigheten till sin fru men förbehåller sig rätten att bo kvar på fastigheten gratis under resten av sitt liv.

Om fastigheten i fråga faller in under något av de två typfallen som jag beskrev lite kortfattat ovan, har barnen rätt att, när föräldern avlider, kräva tillbaka en del av gåvan. Det får ske under förutsättning att gåvan kränkt barnens rätt till laglott och att inga särskilda skäl föreligger.

Om en bröstarvinge vill göra sin rätt gällande ska denne väcka talan inom 1 år från det att bouppteckningen upprättades, annars går rätten förlorad.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (865)
2020-10-28 Lagval av arvfrågor
2020-10-27 Regler kring legat
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv

Alla besvarade frågor (85555)