FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv30/09/2014

Gåva av fastighet till arvingar

Hej! Kan en person "ge bort" sin förmögenhet (fastighet) till barnbarn, till den enes bröstarvingar? Finns två bröstarvingar. Givaren lever.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är fullt möjligt för en person att ge bort hela eller delar av sin förmögenhet till sina barn eller barnbarn, även i form av en fastighet. Det finns dock ett antal bestämmelser i Ärvdabalken som är bra att ha koll på i sammanhanget, nämligen de om "förskott på arv". I 6:1 ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) så stadgas det att det som en arvlåtare ger sina bröstarvingar (sina barn) under sin livstid ska avräknas som förskott på arv om ingenting annat har föreskrivits eller om det måste antas vara avsett. Det innebär att det finns en så kallad presumtion för att de gåvor som ett barn får av sina föräldrar ska ses som en förtida del av det senare arvet om ingenting tyder på motsatsen. Anledningen till att denna presumtion finns är att man utgår ifrån att alla föräldrar vill att sina barn ska få lika mycket vardera, och att gåvan därför ska inräknas i det slutliga arvet vid arvlåtarens död och då medföra att det sker en likadelning. För att bryta denna presumtion så krävs det alltså att arvlåtaren skriftligen, i till exempel ett gåvobrev eller i testamentet, förtydligar att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv och enbart som en ren gåva, eller att det finns så pass många omständigheter som tyder på att det inte ska vara ett förskott på arv att det blir slutsatsen. En gåva som ges till en bröstarvinge utan några som helst villkor, föreskrifter eller andra omständigheter som pekar mot detta kommer därför att anses som ett förskott på arv och i framtiden avräknas som en del av arvet.

Det ovanstående gäller för en arvlåtares bröstarvingar. När det gäller andra arvingar, exempelvis ett barnbarn, så är istället presumtionen den motsatta. En gåva som sker till en annan arvinge än en bröstarvinge antas vara en ren gåva, så länge det inte har föreskrivits eller kan antas att det är ämnat att vara ett förskott på arv. I denna situation så krävs det alltså att det omvända, nämligen att det har dokumenterats eller måste antas vara meningen att en gåva ska vara förskott på arv för att det ska räknas som detsamma. Även detta framgår av lagtexten i samma paragraf. En gåva som ges till en annan arvinge utan några som helst villkor eller föreskrifter kommer således inte anses som ett förskott på arv utan istället en ren gåva.

Slutligen vill jag även nämna att en gåva av just en fastighet skiljer sig en aning från en gåva av annan egendom i och med de formkrav som finns på överlåtelser av fastigheter. För att en gåva av en fastighet ska vara giltig så måste ett gåvobrev upprättas som uppfyller Jordabalkens formkrav på fastighetsöverlåtelser. Det innebär att gåvobrevet måste vara skriftligt, undertecknat av både gåvogivare och gåvotagare, fastighetens beteckning och överlåtelseförklaring måste anges i brevet samt att gåvobrevet ska bevittnas av två vittnen. Detta framgår av 4:29 i JB som hänvisar tillbaka till 4:1 (se https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1). 

Hoppas att detta var ett tillräckligt svar!

Med vänliga hälsningar, 

Johan OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?