Gåva av andelar i fast egendom

2021-08-21 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej,Vi har ett landställe som ska skrivas över i min ägo. Förnuvarande ser ägandeförhållandet ut så härJag äger 30%Min bror äger 30%Min syster äger 30%Min mor äger 10%Tanken är att alla ska upprätta gåvobrev och skriva över sina andelar till mig. Jag kommer om ca två år föra över en större summa pengar till min mor så att hon kan köpa en bostadsrätt på landet. Vi vill undvika reavinstbeskattningen på landstället genom att inte sälja fastigheten. Vad jag har kunnat läsa mig till så finns det dock ingen risk med detta i och med att min mor bara äger 10% idag samt att det kommer gå ca 2 år mellan transaktionerna. Tacksam om ni kan bekräfta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är inkomstskattelagen (IL).

Enligt 8 kap. 2 § 1 st. IL är förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning skattefria. En gåva kännetecknas av en konstaterad förmögenhetsöverföring som skett frivilligt där givaren (din mamma) med gåvoavsikt har överfört ett värde till mottagaren (du). Brister det i någon av de här delarna utgör transaktionen inte en gåva och blir således föremål för beskattning. Gränsen mellan skattefria gåvor och skattepliktig ersättning är inte helt tydlig och har prövats i ett stort antal rättsfall i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Det gåvorekvisit som brukar vålla störst tolkningsproblem i rättstillämpningen är gåvoavsikten. Om gåvan i själva verket ges för någon typ av utförd prestation eller om gåvans mottagande är villkorad med en på förhand bestämd motprestation kan gåvoavsikt hos givaren i många fall inte anses föreligga varför denna istället kommer att betraktas som en inkomst och i det här fallet en kapitalinkomst.

Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster, 41 kap. 1 § 1 st. IL. Viktiga faktorer vid bedömningen av om en transaktion ska klassificeras som en ren gåva är relationen mellan givaren och mottagaren, det tillhörande syftet med överlåtelsen och gåvans värde, se rättsfallen HFD 2017 ref. 38 I-III. Vidare har HFD uttalat att en nära personlig relation mellan parterna, exempelvis inom en familj, starkt talar för att överlåtelsen är benefik och således ren varför en sådan överlåtelse ska presumeras utgöra just en gåva, se avgörandet HFD 2016 ref. 69.

Det som möjligen kan väcka vissa betänkligheter i det här fallet är den i framtiden inplanerade penninggåvan till din mamma. På det skatterättsliga området gäller principen om rättshandlingens verkliga innebörd, vilken innebär att parternas rubricering aldrig ensamt kan ligga till grund för hur ett rättsförhållande ska definieras. I RÅ 1998 ref. 19 kom den aktuella principen till uttryck och där uttalade HFD att man framförallt ska se till avtalets faktiska innehåll och inte enbart till hur parterna har benämnt rättshandlingen. Mot den bakgrunden kan det eventuellt argumenteras för att transaktionerna, dvs. gåvorna mellan dig och din mamma, kan ses som ett förtäckt köp och att överskottet som då uppstår vid överlåtelsen av hennes andel därför bör kapitalvinstbeskattas med en effektiv skattesats om 22 %, 45 kap. 33 § 1 st. och 65 kap. 7 § IL. Men utifrån HFD:s resonemang i de förstnämnda domarna där släktskap ansågs utgöra en viktig faktor när det gäller definitionen av gåvor och givet den aktuella tidsaspekten blir min bedömning ändå att det här upplägget inte torde utlösa någon beskattning. När äganderättsövergången sedan är fullbordad kommer du som förvärvare enligt den s.k. kontinuitetsprincipen att träda i de tidigare delägarnas skattemässiga ställning, 44 kap. 21 § 1 st. IL.

Notis: HFD styr rättspraxis på skatterättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. HFD hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar kan ha refererat som börjar på "RÅ".

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (379)
2021-10-19 Skatterättsliga aspekter vid överlåtelse av bostadsrätt
2021-10-03 Anskaffningsutgift (inköpspris) vid fastighetsförsäljning
2021-10-01 Hur beräknas en kapitalvinst vid husförsäljning?
2021-09-30 Skatt på vinst innan vinsten mottagits

Alla besvarade frågor (96481)