Går det att ta reda på vem som har begärt utdrag ur belastningsregistret? Och får en kommun eller myndighet begära ut information från belastningsregistret utan att meddela personen?

FRÅGA
Angående belastningsregistret, utdrag. Jag vet att en person som arbetar inom myndighet i egen person har gjort en slagning på mig i belastningsregistret. hur får jag veta vad personen heter? finns det registrerat vem som begär utdrag?Annan fråga i samma ärende: Får en kommun, förvaltning begära ut information från belastningsregistret utan att jag vet om det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag väljer att ge ett gemensamt svar för båda frågorna eftersom de delvis går in i varandra och handlar om samma sak.

Lathund

Du finner direkta svar på dina frågor i sista meningen under rubriken "allmän handling", samt i de två sista meningarna under "efterforskningsförbud".

Allmän handling

Domar är allmänna handlingar och är i huvudregel offentliga, 2 kap. 3-4 §§ samt 2 kap. 10 § andra stycket p.2 tryckfrihetsförordningen (TF) (1949:105). Detta gäller gentemot såväl myndigheter som enskilda. Är en handling allmän och offentlig så får myndigheter ta del av den.

Allmän handling, offentlig eller inte?

Offentligheten kan i vissa utpekade fall begränsas genom lag, 2 kap. 2 § andra stycket TF, härvid avses offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Det finns emellertid ingen bestämmelse i OSL som hindrar någon från att begära få en dom utlämnad, såvitt domen inte innehåller uppgift av sådan känslig karaktär som ska sekretessbeläggas generellt (generell räckvidd), vartän uppgiften dyker upp. För att ge dig ett exempel är utrikessektressen som rör rikets säkerhet 15 kap. 1 § OSL en uppgift av generell räckvidd och som du säker inser är det sällan liknande uppgifter förekommer i domar.

Efterforskningsförbud

I grundlagen, 2 kap. 18 § TF, framgår för myndigheter ett efterforskningsförbud med följande lydelse.

"En myndighet får inte på grund av att någon begär att få ta del av en allmän handling efterforska vem denne är eller vilket syfte han eller hon har med sin begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut."

Den som begär ut handlingen ska garanteras anonymitet i och med lagtextens ordalydelse. Han eller hon behöver i princip inte uppge sitt namn eller skälet till att han eller hon begär handlingen. Endast proportionerlig efterforskning av praktiska skäl får företas av myndigheten i de fall en sekretessbestämmelse med ett skaderekvisit är tillämplig. Skälen kan man knyta till myndighetens prövning av handlingen, 2 kap. 17 § TF. Mot bakgrund av skaderekvisiten i OSL formulerade i ordalag som exv. "sekretess gäller för uppgift…. Om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs". I det, relativt snäva hänseendet är det av betydelse vem som begär ut handlingen och vad dennes avsikt är. I de flesta fallen är dock avsikten och personen irrelevant. På fråga har vederbörande myndighet sannolikt ingen aning om vem som har begärt ut handlingen.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (137)
2021-06-15 Får en nyhetstidning ge ut information om en källa?
2021-05-31 Är MF-protokoll en allmän handling?
2021-05-31 Körkort och offentlighetsprincipen
2021-04-30 Polisen och meddelarfrihet

Alla besvarade frågor (93146)