FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt29/04/2019

Går det att överföra vårdnaden av ett barn från mamman till en syster?

Jag är 28 år och undrar om det finns något jag kan göra för att få vårdnaden av min lillebror som är 12 år. Min mamma har ensam vårdnad över min lillebror, då min pappa har förlorat vårdnaden för att han har misshandlat min mamma både psykiskt och fysiskt. Nu är det så att min mamma mår väldigt dåligt psykiskt efter år av min pappas misshandel. Hon har försökt att ta sitt liv tidigare och hon uttrycker ofta att hon inte orkar leva. Hon går i psykiatri och försöker göra allt för att må bättre men hon känner att all energi som hon vill lägga på min lillebror för att han ska må bra och ha det bra går till att hon ens ska ta sig ur sängen på morgonen. Så finns det något sätt där hon kan överlåta vårdnaden till mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns regler som gör det möjligt att flytta över vårdnaden från en ensam vårdnadshavare till en så kallad tillförordnad vårdnadshavare. Jag ska förklara hur regleringen fungerar.

En viktig regel att ta hänsyn till

I 6 kap 2 a § föräldrabalken (FB) föreskrivs att

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Om vårdnad av barn

När ett barn föds blir barnets moder automatiskt vårdnadshavare till barnet. Om fadern är gift med modern blir han också vårdnadshavare (6 kap 3 § FB). Du har förklarat att modern är ensam vårdnadshavare till din bror.

Frågor som om ändring i vårdnad av barn prövas i domstol på talan av socialnämnden (6 kap 8 § andra stycket FB). Att permanent flytta över vårdnaden av ett barn från dennes ursprungliga vårdnadshavare är ett stort ingrepp i barnets liv. Rekvisiten för att ett sådant ingrepp ska vara möjligt är därför stränga. I lagtexten står: Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden (6 kap 7 § FB).

I stället för att överföra vårdnaden av barnet är det möjligt att bli familjehem. För en sådan placering räcker det med att barnet är i behov av vårdas eller bo i ett annat hem än det egna enligt 6 kap 1 § socialtjänstlagen (SOL). Förutom att barnet ska vara i behov av att bo i ett annat hem måste måste vårdnadshavaren, alltså er moder, godkänna familjehemsplaceringen. Annars krävs tvångsingripande enligt lag om vård av unga (LVU) och då blir måste omständigheterna genast vara allvarligare för att familjehemsplacering ska vara möjlig (Se 1 § andra stycket LVU). En frivillig familjehemsplacering enligt socialtjänstlagen skulle innebära att er mamma behåller vårdnaden om din bror trots att han bor hos dig. En gång var sjätte månad ska socialnämnden i sådana fall bedöma om vården i familjehem fortfarande behövs (6 kap 8 § första stycket SOL). Om barnet har bott i samma familjehem under tre år ska socialnämnden överväga om det finns skäl att överföra vårdnaden av barnet enligt 6 kap 8 § FB (6 kap 8 § andra stycket SOL). Då kan det alltså bli aktuellt med en överflyttning av vårdnaden till dig.

När ett barn placeras i familjehem skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Barnets bästa ska dock alltid beaktas (6 kap 5 § SOL).

Eftersom din bror är relativt gammal så skulle socialnämnden troligtvis lägga vikt vid vad han själv vill eftersom det har betydelse för vad som ska anses bäst för honom. Om socialnämnden bedömer att det finns grund för en familjehemsplacering utreder nämnden om du är lämplig som familjehem åt din bror (6 kap 6 § andra stycket SOL). Socialnämnden måste ge medgivande eller fatta ett beslut om att din bror ska placeras hos dig (6 kap 6 § första stycket SOL).

Sammanfattning:

En överflyttning av vårdnaden av ett barn är ett stort ingrepp. Det är vanligtvis en sista utväg. Det finns möjlighet att bli familjehem om socialnämnden bedömer att barnet är i behov av att bo hos någon annan än sin mamma och du är lämplig som familjehem.

Jag skulle råda dig att kontakta socialnämnden i den kommun där du bor och berätta om dina funderingar. De kommer att kunna hjälpa dig och ge svar på dina frågor.

Lycka till

Med vänliga hälsningar

Elin LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000