FrågaFAMILJERÄTTFaderskap30/07/2022

Går det att neka faderskap om man blivit lurad av mamman till barnet? Frågor om vårdnad, umgänge, föräldraledighet m.m.

Hej En vän har en svår situation och omber mig rådfråga er, frågan är ställd i jagform: Om min tjej lovar att vi ska gifta oss, att vi ska bo ihop och ha familj med barn, men sen blir gravid innan äktenskapet och eftersom hon fått veta att hon är gravid, ändrar till att istället vilja bo själv och ha ensam vårdnad, vad kan jag göra då? Jag skulle aldrig skaffa barn med någon om vi inte ska gifta oss och bo ihop, jag skulle aldrig skaffa barn om jag visste att hon gjorde det för att utnyttja mig bara för att hon vill ha ett barn själv. Vi bor ej ihop idag, vi båda har heltidsjobb. Tjejen bedrog mig, och ville ha barn innan hon inte längre kan få barn då hon är 38 år. Att hon bedragit mig gör mig deprimerad och skapar inte bra förutsättningar för barnet. Om jag nekar till eventuellt faderskap, då jag inte helt säkert vet om det är jag som är pappan, går jag därmed miste om föräldraledighet, föräldrapenning, vårdnad och umgänge? Måste jag betala underhåll om tjejen lurat mig till detta och hon ändå vill bo själv med barnet och ha ensam vårdnad. Tjejen har även berättat att hon kanske flyttar med sitt barn tillbaka till sitt hemland om några år. Hon vill bestämma allt och jag har inget att säga till om. 

Lawline svarar

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Är ett löfte om giftemål och att flytta ihop m.m. bindande? 

Eftersom ni har kommit överens om att ni skulle gifta er, skaffa barn och bo ihop skulle man kunna påstå att du och tjejen ingått ett "avtal" Huvudregeln i svensk rätt är att avtal och överenskommelser som ingås ska hållas. I det här fallet gäller dock inte principen om att avtal ska hållas - eftersom avtalet anses strida mot lag eller goda seder (detta kallas inom juridiken för pactum turpe). Detta på grund av att varje människa har rätt att bestämma vem denne vill gifta sig med och bo tillsammans med. I det här fallet har alltså tjejen inte brutit mot någon lag eller något avtal genom att bryta mot löftet. 

Vad gäller angående faderskapet?

Då du och tjejen inte är gifta fastställs inte ditt faderskap automatiskt när barnet föds (1 kap 1 § Föräldrabalken, FB). Istället måste faderskapet fastställs genom en bekräftelse av barnets mor och socialnämnden, eller genom att domstolen avgör att du är pappa till barnet. Socialnämnden har en långtgående skyldighet att utreda vem som är pappa till ett barn när föräldrarna är ogifta, eftersom det anses viktigt att barnet får känna till sitt genetiska ursprung (2 kap 1 § FB). Socialnämnden kommer alltså försöka inhämta upplysningar från modern i syfte att försöka utreda vem som är fadern (2 kap 4 § FB). Socialnämnden ska även verka för att en rättsgenetisk undersökning görs, om det kan misstänkas att du inte är pappa till barnet (2 kap. 6 § FB). Domstolen eller socialnämnden kommer alltså inte att kunna besluta om att fastställa faderskapet mot din vilja om det är så att du inte är biologisk pappa till barnet. 

Lagstiftaren har ansett det vara viktigt för barn att få veta vilka sina biologiska föräldrar. Av den anledningen finns ett påtryckningsmedel för att förmå modern att lämna uppgifter om vem fadern är som innebär att om mamman inte hjälper socialnämnden i denna utredning kan en konsekvens bli att barnet går miste om rätten till underhållsstöd (18 kap 8 § socialförsäkringsbalken). Detta innebär att trots att du nekar att du är pappa till barnet, kan faderskapet bli bekräftat genom dom om det framkommer att du är pappa till barnet. Skulle du bli fastställd som fader (antingen genom dom eller bekräftelse från mamman) kan kan du inte sedan bli av med faderskapet på egen hand. För att ett rättsligt faderskap ska upphävas krävs att någon annan tar över föräldraskapet genom en adoption.

Vad gäller angående föräldraledighet, föräldrapenning, vårdnad och umgänge?

För att ha rätt till föräldraledighet och föräldrapenning krävs som huvudregel att du är förälder. Med förälder menas att ditt faderskap till barnet ska ha blivit bekräftat (1 § Föräldraledighetslagen). Barnet har rätt till umgänge med dig om du och barnet inte bor tillsammans (6 kap 15 § FB) och även här förutsätts att faderskapet har blivit fastställt.

När det kommer till vårdnaden är det lite mer komplicerat. Eftersom du och tjejen inte är gifta får du inte automatiskt vårdnad om barnet, även om du är förälder (genom fastställt faderskap). Det som händer är att tjejen kommer automatiskt att få ensam vårdnad, och därefter kan ni komma överens om att vårdnaden ska vara gemensam (6 kap 6 § FB). Om tjejen inte går med på att ni ska ha gemensam vårdnad kan du väcka talan om det i domstol (6 kap 5 § FB). Om du väljer att väcka talan kommer domstolen att göra en bedömning kring din och tjejens förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Domstolen kommer att lägga fokus på barnet och konsekvenserna för barnet av föräldrarnas agerande. Det ska inte vara avgörande hur föräldrarnas kontakter ser ut utan i vilken mån de kan lösa frågor på ett för barnet bra sätt, utan att deras agerande påverkar barnet på ett negativt sätt.

Behöver du betala underhåll? 

Det korta svaret är ja. Att mamman till barnet har lurat dig och vill bo ensam har som sagt ingen rättslig betydelse i det här avseendet. Beroende på vem av er som får vårdnaden om barnet och som har barnet boende hos sig kan någon av er komma att behöva betala underhållsbidrag till den andra föräldern. Om det skulle bli så att barnet mestadels eller enbart kommer bo hos sin mamma kommer du att få betala underhållsbidrag till mamman (7 kap. 2 § FB). 

Kan tjejen flytta utomlands med barnet utan ditt samtycke? 

Förutsatt att du har fått ditt faderskap fastställt enligt ovan gäller att du är förälder till barnet och du har rätt till umgänge med barnet samt rätt att ta ut föräldraledighet och få föräldrapenning under förutsättningar att du faktiskt utövar omvårdnad om barnet under dessa dagar. I Sverige har lagstiftaren prioriterat barns rätt till en relation med båda sina föräldrar högt. Det innebär att mamman till barnet inte hur som helst kan flytta utomlands med barnet, eftersom hon behöver beakta barnets rätt till umgänge med sin pappa. Att hon planerar att flytta utomlands med barnet utan ditt samtycke kan därmed vara till nackdel för henne i en eventuell vårdnadstvist. Det innebär att om du väljer att väcka talan i domstol för att du vill ha vårdnad till barnet är det sannolikt att domstolen beslutar att ge dig ensam vårdnad om det går att bevisa att mamman försöker umgängessabotera, dvs. undanta dig rätten att träffa ditt barn genom att t.ex. flytta utomlands. 

Mina råd till dig

Till att börja med så vill poängtera att det kan bli svårt att neka till faderskap om det är så att du är biologisk far till barnet. Socialnämnden kommer med hjälpa av mamman utreda hur det ligger till och kan sedan väcka talan i domstol för att fastställa faderskapet om du väljer att inte bekräfta det. 

Med faderskapet får du rättigheter i form av umgängesrätt till ditt barn, föräldraledighet samt föräldrapenning men även skyldigheter i form av underhållsskyldighet som antingen kan vara genom att barnet bor hos dig (växelvis eller helt och hållet) eller genom att du betalar underhållsbidrag till mamman. Förutsatt att du vill ha vårdnad om barnet rekommenderar jag dig att i första hand försöka nå en överenskommelse med mamman och i andra hand väcka talan i domstol. Om du är orolig för att mamman till barnet ska flytta utomlands med barnet kan du ta upp det i din stämningsansökan, domstolen tar mycket allvarligt på umgängessabotage och kan då döma till mammans nackdel. 

Vidare rekommenderar jag dig att vända dig till din kommun. Där kan ni få hjälp med t.ex. familjerådgivning och informationssamtal kring er situation. Numera gäller även att föräldrar först ska ha deltagit i informationssamtal hos kommunen för att försöka lösa konflikten innan de kan väcka talan om vårdnad i domstol.

 
 

Jag hoppas du fått svar på dina frågor! 

Med vänliga hälsningar, 

Evelina OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”