Går det att beställa en avliden persons gamla domar och dombeslut?

FRÅGA
Går det att beställa en avliden persons gamla domar och dombeslut? Den avlidne är min far, och jag har inte några målnummer, jag vet bara två av åren domarna fastslagits. Om det går, kostar det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att beställa domar och beslut som avser en avliden person.

Allmänna handlingars offentlighet

En grundläggande princip i den svenska rättsordningen är den s.k. handlingsoffentlighetsprincipen som uttrycks i 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF) och innebär att, till ett främjande av ett fritt meningsutbyte, fri och allsidig upplysning ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Det faller sig således naturligt att utröna vad som utgör "allmänna handlingar".

En allmän handling är en framställnings i skrift som kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Framställningen ska vidare anses som inkommen eller upprättad hos en myndighet, se 2 kap. 3-4 §§ TF.

Domar och beslut anses som upprättade handlingar, och är således en allmän handling då den avkunnats eller expedierats av domstolen.

Sekretessbelagda handlingar

En utgångspunkt är att alla allmänna handlingar är offentliga, men allmänna handlingar kan i vissa fall helt- eller delvis sekretessbeläggas med stöd av offentlighets- och sekretesslagen. Vad detta i praktiken innebär är att myndigheten inte är skyldig att lämna ut den allmänna handlingen på begäran.

Enbart det faktum att en person är avliden motiverar inte att en dom ska sekretessbeläggas, där principen om offentlighet väger tyngre, se kap. 36 OSL.

Hur begär man ut en allmän handling?

Som framgått är offentlighetsprincipen väldigt stark i Sverige, och även tillgången till offentliga handlingar har gjorts förhållandevis enkel. För att ta del av domarna eller beslut bör du vända dig till berörd domstol, och begära ut handlingen. Det finns inget formalia krav på begärans utformning. Du nämner i din fråga att du inte känner till målnummer, det är inget krav för att du ska ha möjlighet att begära handlingarna. Du kan istället på annat sätt hänvisa till domen, genom att ex. nämna de person som är involverade, när domen avkunnats eller vad målet avser. Den berörda myndigheteten kan i sin skicka handlingen per mejl eller per brev, se 2 kap. 16 § TF.

Sammanfattningsvis kan konstateras att domar är allmänna handlingar och därmed som utgångspunkt offentliga, där du kan begära ut denna. Till denna offentlighet finns dock begränsningar, som motiveras av OSL. Vad gäller domar är det väldigt ovanligt att hela domen sekretessbeläggs utan det är snarare specifika uppgifter som styrks över. Slutligen bedöms inte någons bortgång vara av sådan känslig art en dom sekretessbeläggs.

Har du fler funderingar är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (323)
2021-02-28 motiver avslag om beslut att få ut allmän handling?
2021-02-27 Vad är en allmän handling?
2021-02-15 Hur kontrollerar jag om någon har körkort?
2021-02-01 Kan en myndighet radera en offentlig handling för att den ska sluta vara offentlig?

Alla besvarade frågor (89753)