Går det att begära ut en ljudfil från ett vittnesförhör?

FRÅGA
Hej! Jag var med i en rättegång som vittne för cirka 2 år sedan (2019 hösten). Jag har läst om att vittnesmål ofta spelas in och att dessa är offentliga handlingar enligt det jag läst. Vet ni var jag skulle kunna hitta detta vittnesmål?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna handlingar

Domstolen är en myndighet vilket innebär att du har möjlighet att begära ut s.k. allmänna handlingar från domstolen så länge dem inte är belagd med sekretess, 6 kap. 4 § offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) (OSL).

Vad som är en allmän handling regleras i 2 kap 4 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF). Där föreskrivs att en allmän handling är sådan som förvaras hos en myndighet och som enligt 9 § eller 10 § i TF är att anses som inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten. 2 kap. 10 § 2 stycket 2 punkten TF föreskriver att domar och andra beslut som har avkunnats och expedieras, samt protokoll och andra handlingar till sådan beslut är en upprättad handling när beslutet avkunnats eller expedierat. Det betyder alltså att ljudfiler från rättegången även är att anses som en allmän handling när domen är meddelad.

Problematik med ljudfiler

Det som kan vara problematiskt i ditt fall är att ljudfiler från rättegångar i tingsrätten inte sparas särskilt länge innan de arkiveras. Det beror på att ljudfilerna från vittnesförhör etc. sparas i syftet att kunna användas vid en eventuell överklagan för att i det fallet kunna spelas upp på nytt i hovrätten. Det innebär alltså att tingsrätten i vanliga fall arkiverar ljudfilerna när överklagandetiden gått ut, vilket rör sig om några veckor. För din del betyder det troligast att filerna är arkiverade. Det som du kan begära ut istället är protokollet från ditt vittnesförhör.

Vad ska du göra?

Det du kan göra är att kontakta den domstol där rättegången utspelade sig via mejl eller telefon och säga att du vill begära ut protokollet (alt. testa att begära ut ljudfilerna för att se om de finns kvar) från ditt vittnesförhör i den specifika rättegången du var med i. När domstolen har tagit emot din begäran kommer de att göra en sekretessprövning för att se om handlingen är belagd med sekretess och hindrar att du får ta del av handlingar.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Mvh

Victoria Ström
Fick du svar på din fråga?