Går det att avtala bort underhållsskyldigheten?

2019-09-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, kan en föräldrar friskriva sig från att betala underhåll för ett barn, som inte är boende hos den underhållsskylldige föräldern? Barnets andra förälder har med sitt ombud skrivit i ett avtal kring umgänge och boende, att föräldern inte ska betala underhåll för sitt barn. Den andra föräldern godkände detta enbart för att slippa fler tvister. Men är det lagligt, är det rätt? För det är barnets pengar.
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Jag kommer först allmänt beskriva underhållsskyldigheten, och därefter mer konkret gå in på din fråga. Föräldrar ska fullgöra sin underhållsskyldighet för barnets grundläggande försörjning. Detta genom att betala underhållsbidrag till barnet om; föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnad om barnet gemensamt med den andra föräldern barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.

Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (föräldern ska exempelvis inte behöva skuldsätta sig för att betala underhåll). I första hand gäller detta barnets grundläggande försörjning (de ska stå för barnets boende, mat med mera) (7:1 Föräldrabalk (FB)).

Om den underhållsskyldiga föräldern inte betalar underhållsbidraget kan den förälder som barnet bor hos få underhållsstöd från Försäkringskassan (7:2a FB). Försäkringskassan betalar då ut ett fast belopp månadsvis till föräldern som barnet/barnen bor hos, de riktar därefter ett anspråk på fordran till föräldern som inte betalat.

Om jag har förstått din fråga rätt har två föräldrar/vårdnadshavare avtalat om att den bidragsskyldige föräldern inte ska betala underhållsbidrag. Om detta är fallet så är avtalet ogiltigt. Regeln i Föräldrabalken 7 kap 1§ om underhållsskyldigheten är tvingande (och kan därmed inte avtalas bort). Ett avtal som befriar den underhållsskyldige föräldern från bidrag är därmed ogiltigt. Som du skriver är det en skyldighet gentemot barnet, och inte något föräldrarna kan bortse ifrån.

Har det löpt en tid där underhållsbidrag inte utbetalats kan eventuellt en domstol fastställa underhållsbidrag (max) 3 år bakåt i tiden (7:8 FB). Det går alltså att retroaktivt ("i efterskott") begära ut underhållsbidrag, om det inte anses vara oskäligt betungande för den underhållsskyldige. Domstol kan förklara avtalet ogiltigt, detta på grund av att avtalet är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid dess tillkomst eller förhållandena i övrigt (7:10 2 st FB). Parterna (föräldrarna) kan även sinsemellan komma överens om ändring av avtalet.

Om du vill ha ytterligare vägledning är du välkommen att boka tid med Lawlines jurister, här.

Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1477)
2020-07-13 Flytta utomlands med barn utan samtycke från andra föräldern
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?

Alla besvarade frågor (81881)