Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?

FRÅGA
Hej!Vad gäller? Socialtjänstchefen i Norrtälje säger att socialförsäkringsbalken inte gäller då det är en ramlag. Att det är handläggarens bedömning som gäller.Hur väl stämmer detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En ramlag är en lag som i stor utsträckning uppställer mål, riktlinjer och mer grundläggande regler som sedan får utvecklas och preciseras i andra föreskrifter. Huvuddelen av bestämmelserna om de olika socialförsäkringsersättningarna finns i socialförsäkringsbalken. Balken är därför väldigt omfattande. Det finns dock ett antal anslutande författningar, t.ex. förordningar, som kompletterar balken. Dessutom finns kompletterade föreskrifter, som innehåller detaljerade bestämmelser. Bestämmelserna i socialförsäkringsbalken ska följas. Den offentliga makten ska utövas under lagarna (1 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen). En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen (5 § första stycket förvaltningslagen). En myndighet måste därför följa regelverket. En handläggare kan inte godtyckligt frångå socialförsäkringsbalken om bestämmelserna ska tillämpas. Handläggaren måste iaktta gällande rätt. Det kan dock vara möjligt att socialförsäkringsbalken inte gäller i det specifika fallet på grund av att en annan bestämmelse i stället ska tillämpas. Det är dock handläggarens beslut (utifrån hur regelverket ser ut) i ärendet som verkställs och blir gällande. Om en part inte är nöjd med beslutet kan det överklagas inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet (44 § förvaltningslagen).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (868)
2021-05-11 Nya fel vid ombesiktning
2021-05-11 Vart i lagen hittar man att det är strandlinjen vid tillfället för bilandet som avgränsar fastigheten?
2021-05-08 Hur långt sträcker sig allemansrätten för ridning?
2021-05-08 Är studentfirande på båt tillåtet enligt pandemilagen?

Alla besvarade frågor (92257)