FrågaOFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning15/01/2021

Gäller skolplikten under pandemin och trots föräldrabalkens reglering om vårdnadshavares ansvar för barn?

Föräldrabalken säger att förälder ska skydda sina barn (?)

När föräldrar tvingas skicka barn till skolan trots pågående pandemi med hög smittspridning i skolan för att skydda dem från allvarlig sjukdom eller död, gäller då skolplikten över föräldrabalken?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av föräldrabalken (FB) och skollagen.

Du har rätt i att den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden (6 kap 2 § andra stycket FB). Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap 1 § FB).

Skolplikt

Däremot har vi skolplikt i Sverige. Skolplikten gäller för alla barn som är bosatta i Sverige (7 kap 2 § första stycket skollagen). Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där, om inte barnet har ett giltigt skäl att inte vara där (7 kap 17 § första stycket skollagen). Det är barnets vårdnadshavare som är ansvarig för att barnet är i skolan (7 kap 20 § skollagen). Om en vårdnadshavare brister i ansvaret kan kommunen förelägga att skolplikten fullgörs med vite (7 kap 23 § skollagen). Det innebär att kommunen tar ett beslut att om inte barnet i fortsättningen kommer till skolan, så blir vårdnadshavaren skyldig att betala pengar för att inte skolplikten följs.

Undantag från skolplikten

Det finns dock undantag från skolplikten. Detta undantag är att barnet istället kan få särskild undervisning i hemmet (24 kap 17 § skollagen). För att det ska vara aktuellt krävs att barnet är för sjukt för att delta i undervisningen eller har en liknande anledning som gör att barnet är förhindrat att delta i skolundervisningen. Sett till pandemin så beror det helt på vilken sjukdom som är aktuell. Under pandemin som råder, är detta undantag förmodligen inte aktuellt om inte barnet är sjukt eller annars hindrad att delta i skolundervisningen.

Däremot har skolor möjlighet att stänga ner för att minska spridningen av covid-19 och istället ha distansundervisning. De personer som fattar beslut om detta är så kallade huvudmän. För kommunala skolor är det kommunen som är huvudman och för privata skolor är skolans styrelse huvudman. Vissa skolor har använt sig att detta och övergått till distansundervisning. Det betyder dock inte att en vårdnadshavare kan bestämma i frågan, utan det är endast huvudmän som kan göra det.

Svar på din fråga

För att besvara din fråga, skolplikten gäller trots att det råder en pandemi och trots att FB säger att vårdnadshavaren ansvarar för barnets personliga förhållanden. Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att skolplikten följs. Om du vill läsa mer om hur skolplikten förhåller sig till pandemin kan du läsa mer om detta på Skolverkets hemsida.

Jag förstår att den svåra situationen vi har med pandemin skapar många funderingar. Mycket som var en del av vår vardag innan pandemin känns idag inte bra på grund av smittspridningen. Jag hoppas ändå att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du varmt välkommen att skicka in en ytterligare fråga till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Amanda Boqvist ThielRådgivare
Hittade du inte det du sökte?