Gäller sekretess för uppgifter i en nedlagd förundersökning?

Vem kan jag kontakta för att be om att förhören med mig ska vara sekretessbelagda, om det ens är möjligt?

Jag trodde att förundersökningen endast blir offentlig om åtal väcks men tydligen blir den offentlig även om den läggs ner. Jag har lämnat uppgifter till poliser som inte kan komma ut då den misstänkte för brottet väntar på att kunna hämta ut förundersökningen för att se vad jag sagt i mitt förhör. Jag är nu livrädd att andra ska kunna ta del av mina uppgifter, kände mig lite trygg med att förundersökningen skulle förbli sekretessbelagd om den lades ner men tydligen blir den inte det... det handlar om ett grovt brott.

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om när sekretess gäller och inte gäller finns i offentlighet och sekretesslagen (OSL). Det är denna lag som jag kommer hänvisa till i mitt svar.

Jag kommer att gå igenom under vilka förutsättningar som sekretess gäller och när den inte gäller. Detta för att förhoppningsvis svara på din fråga om om vem som kan ta del av förundersökningen samt vilka uppgifter i förundersökningen som personer kan ta del av.

Det kan finnas två olika skäl till att uppgifter i en förundersökningen beläggs med sekretess. Det ena är att utredningen kan komma att motverkas eller skadas om uppgifter blir offentliga, så kallad förundersökningssekretess, OSL 18 kap 1 §. Det andra är att uppgifter i förundersökningen kan skada en enskild persons personliga eller ekonomiska förhållanden, OSL 35 kap 1 §.

Arbetet med att förebygga brottslighet motverkas inte
Eftersom förundersökningen är nedlagd kan det vara så att polisen eller åklagarmyndigheten gör bedömningen att arbetet med att beivra brott inte motverkas av att uppgifter lämnas ut. I så fall gäller inte sekretessen och personer, däribland den misstänkte, kan därmed ta del av uppgifter i förundersökningen.

Sekretess för uppgifter om personliga och ekonomiska förhållanden
När det finns uppgifter om personliga och ekonomiska förhållanden i en förundersökning i ett brottmål är utgångspunkten att sekretess gäller för de uppgifterna, OSL 35 kap 1 § 1 st p 1. Innan en person får ta del av uppgifterna ska myndigheten ska alltid göra en menbedömning. Du behöver alltså inte kontakta någon för att de ska bedöma om sekretess ska gälla utan detta ska myndigheten alltid göra när någon begär ut en allmän handling. Bedömningen innebär att myndigheten pröva om utlämnande av uppgifterna kan komma att innebära men eller skada för den enskilda (i detta fall du) eller den enskildes anhöriga.

När det kommer till förundersökningar ska det stå klart att uppgifterna inte kommer skada dig eller dina anhöriga om den ansökande personen får ta del av uppgifterna. Det är alltså en sträng bedömning eftersom det ofta inte går att avgöra på förhand att uppgifterna faktiskt inte kommer skada dig eller dina anhöriga.

De uppgifter det handlar om är "personliga och ekonomiska förhållanden". Med detta avses exempelvis namn, bostadsadress, hälsotillstånd, familjesituation, ekonomisk situation eller liknande. Eftersom jag inte vet vad det är för uppgifter som du har lämnat till polisen och som du är orolig över så kan jag inte avgöra om de rör personliga eller ekonomiska förhållanden. Om uppgifterna har att göra med något av det som jag har nämnt ovan så finns det dock en presumtion för att sekretessen gäller.

Den misstänkte kan ha rätt att ta del av uppgifter eftersom hen är part
Även om sekretess gäller kan en person som har varit eller är misstänkt för brott ha rätt att ta del av uppgifter, OSL 35 kap 8 a §. Detta är alltså ett undantag från regeln om sekretess. Om en uppgifter skulle skada den enskilda så kan dock sekretessen gälla ändå.

Eftersom den person som var misstänkt är part i ärendet kan hen även ha rätt att ta del av förundersökningen på grund av partsinsyn, OSL 10 kap 3 §. Det innebär att personen har rätt att ta del av förundersökningen även om den är belagd med sekretess. Om det finns en uppgift som av synnerlig vikt inte får lämnas ut till parten eftersom den skulle skada en enskild person eller det allmänna ska den misstänkta få ta del av förundersökningen utan att ta del av just de uppgifterna. Ett exempel är om uppgifter om en enskilds bostadsadress eller liknande skulle innebär fara för att hen utsätts för våld så kan den uppgiften beläggas med sekretess.

Om den misstänkte får ta del av förundersökningen trots att sekretess gäller ska de uppgifter som skyddas av sekretess maskeras så att den misstänkte inte kan ta del av just de uppgifterna. Den misstänkte kommer alltså få läsa delar av förundersökningen men inte allt.

Sammanfattning
Du behöver inte kontakta någon för att en bedömning ska göras om sekretess ska gälla. Den ansvariga myndigheten är skyldig att enligt lag göra en menbedömning innan en person får ta del av en allmän handling. Myndigheten bedömer då om någon eller några uppgifter i handlingen ska beläggas med sekretess eller inte. I ditt fall är det den misstänkte som vill ta del av förundersökningen. Eftersom den misstänkte är part i ärendet så har hen en större rätt att ta del av uppgifterna är andra personer. Det innebär att det inte är omöjligt att den misstänkte kommer få ta del av stora delar av förundersökningen. Andra personers möjlighet att ta del av förundersökningen är dock mer begränsad. Utgångspunkten kommer vara att uppgifter om dina personliga och ekonomiska förhållanden ska beläggas med sekretess.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Louise BergstrandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo