Gäller post-it lappar som skuldebrev och vem har bevisbördan för att bevisa giltigheten?

2018-02-03 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej!! Min pappa har nyligen avlidit.När vi gick igenom min pappas saker i lägenheten fann vi x antal lappar där min syster lånat pengar i omgångar säkert 60 ggr, på lapparna står det datum summa samt hennes underskrift, totalt rör det sig om ca 120 000 kr under årens lopp som vi kan bevisa genom dessa lapparna. Inga gåvobrev eller liknande verkar finnas heller.Fråga !! Gäller dessa lappar som skuldebrev?? Det visar sig nu att det inte finns några pengar kvar i dödsboet, finns det en rimlig chans att kräva tillbaka dessa pengar av henne?? Fråga !! Om hon skulle hävda att hon har betalat tillbaka dom pengarna, vems är i så fall bevisbördan??Avslutningsvis så undrar jag i så fall om detta skall tas upp redan när man skiver bouppteckningen eller ska man ta detta vid förättningsmötet??
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa en fråga till Lawline!

Skuldebrevs uppkomst

Kraven för att ett skuldebrev ska anses vara upprättat är följande: (1) en förpliktelse att prestera utan motkrav, (2) utfästelsen om skulden får inte behandla något annat, d.v.s. på lapparna ska det endast vara skulden som behandlas, (3) handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av utställaren (din pappa), eller annan behörig person, (4) det måste vara krav på en penningfordran, alltså en skuld i pengar. Det här står i motiven till Lag (1936:81) om skuldebrev, SKbrL, SOU 1935:14.

Det föreligger en viktigt skillnad mellan enkla skuldebrev och löpande skulderbrev. Enkla skuldebrev är ställda till viss man, det är alltså endast till en borgenär (oftast långivaren) som betalningen ska ske till, 26 § SkbrL, medan löpande skuldebrev är ställda till "viss man eller order", vilket betyder att de kan löpa mellan olika borgenärer, 11 § SkbrL. Viktigast i den här särskiljningen är att ett enkelt skuldebrev inte är en värdehandling, utan endast ett bevis om fordringens uppkomst och innehåll, till skillnad från löpande skuldebrev som värdehandlingar. Utifrån frågan framstår det som att det rör sig om enkla skuldebrev, utifrån vilket jag kommer att besvara frågan.

Bevis för att skuldebrev och således fordran föreligger

Det är gäldenären (din syster) som ska bevisa att det inte föreligger ett skuldebrev. Hon ska alltså "neutralisera" skuldebreven genom att göra invändningar, såsom att det t.ex. är preskriberat. Ett skuldebrev blir preskriberat efter 10 år om det inte har skett ett preskriptionsbrott, 1-2 §§ Preskriptionslag (1981:130), PreskL, se här här. Preskriptionsavbrott sker när genom att (1) låntagaren erkänner skulden, här har även ett bestridande av skulden ansetts som ett erkännande av skulden samt en avbetalning har också ansetts som ett erkännande, (2) borgenären skickar ett skriftligt krav om betalaning , eller (3) att borgenären har vidtagit rättsliga åtgärder, d.v.s. gått till domstol, krävt betalning genom Kronofogden, konkursförfarande eller om förhandling offentligt ackord, 5 § PreskL.

Återupplivande av en preskriberad skuld

Principiellt kan ett erkännande av en skuld återuppliva ett preskriberat skuldebrev, även om det inte var intentionen från gäldenären. Alltså, om din syster erkänner att skulderna föreligger så kan det återuppliva skulderna även om dessa varit preskriberade. Högsta Domstolen har dock kommit till motsatt resultat i två fall: NJA 2002 s.358 och NJA 2004 s. 499. I ett fall där gäldenären var konsument (som är betydligt mer skyddade än privatpersoner) har Högsta Domstolen dömt att om gäldenären otvetydigt visste att fordringen var preskriberad men åtog sig att betala, så har fordringen återupplivats, NJA 2002 s. 358.

Inget förfallodatum, alltså inget datum för betalning

Finns det inget datum för betalning i skuldebrevet, ska betalning ske, om inget annat är visat, på anfordran av borgenären, 5 § SkbrvL, se här här.

Dödsboet

Dödsboet kommer att ta över alla skulder och hantera dessa som om din far fortfarande var i livet. Det här innebär att ni i egenskap av dödsbodelägare som ska förvalta dödsboet, 18 kap 1 § Ärvdabalk (1958:637), ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K18, kan skicka skriftlig påminnelse till din syster och på sätt genomföra preskriptionsavbrott för att förhindra att skuldebreven blir preskriberade.

Bouppteckningen

Skulder och tillgångar tas upp underbouppteckningen, 20 kap 4 §, ÄB.

Sammanfattningsvis

Uppfyller post-it lapparna kraven i upprättandet av en skuldebrev borde de anses vara giltiga som skuldebrev. Vidare, det är viktigt att se till datumet för upprättande av skuldebreven, d.v.s. om de är preskriberade eller inte. Om de är preskriberade kan de bli återupplivade om din syster erkänner skulden, det har dock varit lite delade mening på det här området från Högsta Domstolen, men det kan alltid vara värt att vara medveten om att möjligheten finns till upplivande av skulden. Dödsboet kan i egenskap av en förlängning för din far driva in skulderna. Skulderna tas upp under bouppteckningen.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (141)
2020-08-03 Kräva tillbaka penninglån av privatperson
2020-07-24 Avtal om skuld i förhållande till annan
2020-07-17 Möjligt att ta över någon annans lån?
2020-05-17 Kan sms-konversation utgöra ett giltigt skuldebrev?

Alla besvarade frågor (82783)