Gäller konsumenttjänstlagen för en bostadsrättsförening?

FRÅGA
Kan konsumenttjänstlagen bli tillämplig när beställaren är en bostadsrättsförening, BRF?Jag undrar om vi fått uppgift om att den sista återställningen av en kulvertskada skall uppgåtill ca 5.000sek från firman som utfört arbetet, men att den faktiska fakturan istället sedan hamnar på 10.569,88sek båda siffror ex moms, är en väldigt stor differens.Kan vi hävda max 15% i påslag på 5.000sek, isf med hänvisning till vilken lag/förordning?Tror att konsumenttjänstlagen har detta skrivit, men då vi är en Brf, gäller detta även för oss.Stort tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Konsumenttjänstlagen – tillämplig eller inte?

Konsumenttjänstlagen gäller endast för arbete som utförs av näringsidkare åt konsumenter (1 § konsumenttjänstlagen). Då en bostadsrättsförening är en juridisk person blir lagen inte direkt tillämplig. Det stämmer dock att den bestämmelse som ni nämner finns i konsumenttjänstlagen: för det fall en näringsidkare har lämnat en ungefärlig prisuppgift, så får det uppgivna priset inte överskridas med mer än 15 procent om inget annat har avtalats (36 § andra stycket konsumenttjänstlagen).

Eftersom det inte finns någon direkt tillämplig lag i ert fall så blir det extra viktigt att skriva tydliga och bra avtal. Om avtalet inte innehåller någon bestämmelse om just detta så blir det istället en fråga om avtalstolkning, varpå man kan göra analogier till exempelvis konsumenttjänstlagen. Detta innebär att man tillämpar lagen som ett mått på skälighet, trots att den inte är direkt tillämplig i det enskilda fallet.

Sammanfattning

Konsumenttjänstlagen är inte direkt tillämplig i ert fall. Det hindrar er dock inte från att hänvisa till bestämmelsen för att nå en överenskommelse. Detta innebär dock att det kan krävas en viss förhandling för att båda parter ska bli nöjda.

Hoppas att ni fick svar på er fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?