Gäller förvaltarskap för alltid?

2020-04-20 i God man
FRÅGA
Jag undrar om min hyresvärd har rätt att kräva att jag får förvaltare? Kan förvaltaren enligt mina önskemål bara förvalta ett konto som heter räkningskontot eller är det på alla konton så jag inte får röra mina andra konton? Behöver swischa, ta emot swisch o kunna flytta pengar mellan de andra kontona. Har god man. Kan denne få tillgång till räkningskontot utan att jag kan röra det kontot? Är förvaltare för alltid? Tacksam för svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Min uppfattning av din fråga är att du undrar först och främst om din hyresvärd kan kräva att du har en förvaltare. Du undrar även om man kan begränsa förvaltarens behörighet att enbart avse särskild egendom i form av bankkonto. Och slutligen om förvaltarskap gäller för alltid.

Svar på frågorna finns reglerade i 11 kap och 14 kap. Föräldrabalken.

Kan hyresvärden tvinga dig att ha förvaltare?

Förvaltarskap tillsätts efter ansökan. En sådan ansökan kan göras av dig själv, make eller sambo eller andra närstående såsom dina föräldrar eller syskon, se 11 kap. 15 § FB.

Detta innebär helt enkelt att du inte kan bli tvingad att ha förvaltare av din hyresgäst. Att denne anser att du har ett behov av förvaltare innebär inte att du måste ansöka om en sådan om inte du själv eller dina närstående bedömer att du har ett sådant behov.

Vad omfattar förvaltarskapet?

Av 11 kap. 7 § FB anges att förvaltarskap tillsätts av domstolen efter en bedömning om du har ett behov av den hjälpen. Domstolen avgör i samband med detta förvaltarens behörighet. Förvaltaruppdraget ska anpassas efter dina behov och får begränsas till att endast avse en viss egendom eller egendom till ett visst särskilt värde. Detta innebär att förvaltarskapet inte ger en generell och obegränsad behörighet, utan det är snarare en begränsad behörighet som avgörs av förordnandet. Såldes är det alltså möjligt att förvaltaren enbart får behörighet över särskilda bankkonton.

Vad särskild gäller bankkonton som omfattar av förvaltarskap så är dem även är dem överförmyndarspärrade, vilket innebär att förvaltaren får och kan ta ut pengar från bankkonto först efter samtycke av överförmyndaren. Till detta finns dock undantag, exempelvis krävs inget samtycke för att betala räkningar för den dagliga hushållningen, se 14 kap. 8 § FB.

Gäller förvaltarskap för alltid?

Förvaltarskap kan, men behöver inte gälla för alltid. Den består så länge det finns ett behov för det. Finns det inget behov av förvaltarskap ska det upphöra, 11 kap. 19 § FB. I och med att förvaltarskap, till skillnad från godmanskap inte kräver ditt (huvudmannens) samtycke för att tillsättas kommer du alltså att ha en förvaltare så länge man bedömer att det finns ett behov av det, annars inte.

God man eller förvaltare?

Av 11 kap 7 § FB stadgas att förvaltarskap inte får tillsättas om det är tillräckligt att god man kan förordnas. Godmanskap är mindre ingripande då du fortfarande har din rättsliga handlingsförmåga, det vill säga kan själv köpa, sälja, ingå andra avtal eller liknande. Du har då även full förfoganderätt över dina tillgångar därigenom bankkonton. Detta innebär att, för att företa någon form av rättshandling ex. ingå ett avtal behöver den goda mannen ditt samtycke, när det gäller förvaltare behöver denna inte samtycke från dig. God man är mindre ingripande och ska tillsättas om det är lämpligare än förvaltare.

Sammanfattningsvis av det ovan nämnda, kan din hyresvärd inte tvinga dig att ha en förvaltare. Vidare kan förvaltarskapet begränsas till att enbart avse en viss egendom. Förvaltarskapet består så länge det föreligger ett behov, och slutligen kommer inte en förvaltare är att tillsättas om domstolen bedömer att det är tillräckligt med en god man.

Har du fler frågor är du välkommen att skicka in dem till oss på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (503)
2021-04-17 Kan ett förvaltarskap ärvas?
2021-04-12 Kan man vara god man åt någon om man själv har ekonomiska problem?
2021-04-10 Kan man vara god man trots att man själv har en god man?
2021-03-30 Kan barn sälja dement förälders bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (91309)