Gäller förundersökningssekretess även efter nedlagd förundersökning?

Är en förundersökning fortfarande sekretessbelagd efter att den har lagts ned eller kan vem som helst få ta del av vad vittnena har sagt i sina förhör? Jag har lämnat uppgifter till polisen som jag inte vill ska komma ut för min egen säkerhet.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Efter förundersökningen nedlagts blir som huvudregel handlingarna allmänna. Enligt offentlighetsprincipen föreligger en generell rätt att begära ut och få ta del av allmänna handlingar, vilket framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). Regler om sekretess hittar du i offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Rätten att ta del av en allmän handling kan endast begränsas genom lag och med hänsyn till vissa angivna intressen, enligt TF 2 kap 1-2 §§. Så kallade sekretessbestämmelser hittar du alltså i OSL.

Sekretess kan gälla för förundersökningar enligt 18 kap 1 § OSL. Bestämmelsen syftar till att förebygga och beivra brott. Sekretess enligt 18 kap 1 § förutsätter dock att däri angivna förutsättningar är uppfyllda. Sekretess gäller för uppgiften om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften lämnas ut. För nedlagda förundersökningar finns det sällan ett lika stort intresse att sekretessbelägga uppgifter jämfört med en pågående förundersökning. Detta eftersom utlämnande av uppgifterna inte bedöms vara lika skadligt om förundersökningen lagts ner, såvida de inte uppgifterna är av generell betydelse för brottsutredning och brottsspaning.

Det finns också en möjlighet att uppgifterna sekretessbeläggs enligt OSL 35:1. Bestämmelsen syftar till att skydda den enskildes ekonomiska och personliga intresse. Huvudregeln enligt bestämmelsen är att sekretess föreligger, såvida inte uppgifter kan röjas utan att den enskilde eller någon i dennes närhet riskerar att lida men eller skada av att uppgiften offentliggörs. Avser uppgiften då exempelvis en förundersökning i brottmål eller annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen kan uppgiften sekretessbeläggas och då inte lämnas ut. Därmed skulle förundersökningssekretessen kunna gälla även fast utredningen lagts ner.

En sekretessbedömning görs i varje enskilt fall i samband med att någon begär ut handlingen. Det är alltså inte möjligt att i förväg sekretessbelägga någon uppgift.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”