Gäller fortfarande ett inbördes testamente mellan sambor när en testator avlidit och samboförhållandet redan upphört?

Vi har som sambos skrivit ett inbördes testamente när vi skulle flytta ihop. Hur ser möjligheten ut för att få ärva efter att samboförhållandet upphört? Det upphörde för ca 5 månader sedan och han har nu avlidit. Jag, som tidigare, bodde samman, är övertygad om att han fortfarande ville att jag skulle ärva före hans släktingar (bror och dennes barn, som inte haft mycket kontakt).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB). Och det korta svaret på din faktiska (och enda) fråga lyder att testamentet bör vara giltigt, vilket innebär att du ärver hela din före detta sambos kvarlåtenskap. Men det förutsätter att lagens formkrav är uppfyllda. 

Testamente - Vilka formkrav gäller?

Den som upprättar ett testamente benämns testator och rättshandlingen är ett slags förordnande om hur testators kvarlåtenskap ska fördelas efter dennes frånfälle. Testamentet ska, förutom att vara ett uttryck för testators yttersta vilja, upprätts skriftligen och i samtidig närvaro av två vittnen undertecknas av testator eller genom vittnenas försorg "vidkännas sin namnteckning", 10 kap. 1 § ÄB. Vittnena ska alltså genom sina underskrifter bekräfta att det är testator som har skrivit under testamentet varför de även måste känna till att det är ett testamente de bevittnar. 

Det föreligger dock inget krav på att vittnena behöver ta del av innehållet utan det räcker med att de är medvetna om vilken typ av handling det rör sig om. Tänk på att du själv inte kan agera vittne och inte heller den som är under 15 år eller på grund av psykisk sjukdom saknar insikt om betydelsen av en vittnesbekräftelse. Därutöver uppställs förbud mot make, sambo, eller den som i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till dig som testator eller dina syskon att vara testamentsvittne, 10 kap. 4 § 1 st. ÄB.

Jag vill också understryka vikten av kravet på två samtidigt närvarande vittnen. Med detta menas att personerna i princip måste befinna sig i samma rum. I rättspraxis har nämligen, vid klander av testamenten, vittnen som vid tidpunkten för testamentets upprättande befunnit sig i samma bostad men olika rum inte ansetts vara samtidigt närvarande och därmed utgjort tillräckligt skäl för att få testamentet ogiltigförklarat, se bl.a. Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 1978 s. 189. Slutligen ska det framhållas att en bröstarvinge (ett barn) alltid har rätt att få ut sin laglott, vilken utgör halva arvslotten, 7 kap. 1 och 3 §§ ÄB. Laglotten kan arvlåtaren inte testamentera bort. 

Bedömningen i förevarande fall - Vad gäller?

Din ärendebeskrivning är ganska kortfattad, men det finns ingenting som tyder på att ert gemensamma testamente skulle vara ogiltigt eller återkallat av din tidigare sambo (beträffande hans del alltså, dvs. avseende den egendom som tillhörde honom). Det finns ingen lagstadgad tidsgräns för hur länge ett testamente gäller. Ett testamente gäller helt enkelt tills det återkallas skriftligen eller förstörs av den som skrivit det alternativt om testator på annat sätt gett uttryck för att han eller hon vill att testamentet inte längre ska gälla. Av 10 kap. 5 § 1 st. ÄB framgår att har testator i den ordning som gäller för testamentes upprättande återkallat sitt förordnande eller har han förstört testamentshandlingen eller annars otvetydigt givit tillkänna att förordnandet inte längre var uttryck för hans yttersta vilja är förordnandet utan verkan. Sammanfattningsvis bedömer jag därför, dock återigen förutsatt att formkraven är (var) uppfyllda, att ert inbördes testamente alltjämt är giltigt varför du kommer att ärva din numera avlidne före detta sambo.

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt. 

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”