FrågaAVTALSRÄTTAvtal21/11/2022

Gäller ett avtalsvillkor om automatisk förlängning av avtalet även om man glömt att skicka en påminnelse om villkoret?

Hej, Jag är säljare på ett företag och har en kund som nu har ca 6 veckor kvar av sitt avtal. I avtalsvillkoren står det att avtalet skall förlängas med 12 månader om det inte sagts upp senast 3 månader innan avtalets slutdatum. Anledningen till att jag frågar är att vi glömde meddela att avtalet höll på att gå till förlängning, och undrar om det påverkar giltigheten av förlängningsklausulen i avtalet. Det är branschstandard med automatiska förlängningar, och de kunder som verkligen velat slippa har aktivt bett om det i avtalsförhandlingen i utbyte mot t.ex högre pris. Just denna kund sade inget om det. Jag såg dock nu att jag skrivit i ett mail att vår uppsägningstid som standard är 2 månader (vilket inte stämmer, så förmodligen bara ett misstag från min sida). I avtalet står det som sagt 3 mån klart och tydligt i villkoren. Gäller fortfarande den automatiska förlängningen?

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag uppfattar din fråga så jobbar du på ett företag som ingått ett tidsbestämt avtal med en kund. I ett avtalsvillkor står att avtalet förlängs med 12 månader om det inte sägs upp minst 3 månader före avtalets slutdatum. Ni har inte skickat ett meddelande till kunden inför avtalstidens slut om att avtalet automatisk förlängs om inte kunden säger upp avtalet i enlighet med avtalsvillkoret. Du har även råkat meddela kunden att uppsägningen behöver göras minst 2 månader före avtalets slutdatum till skillnad från 3 månader som står i avtalet. Eftersom det bara är 6 veckor kvar till avtalets slutdatum undrar du om avtalet ska anses förlängt trots att ni inte skickat en påminnelse till kunden om den automatiska avtalsförlängningen samt vilken betydelse ditt misstag att ange att uppsägningstiden är 2 månader får. Nedan kommer jag besvara din fråga. I svaret utgår jag från att det inte finns ett villkor i avtalet som säger att kunden kan säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid även efter avtalet förlängts. Jag reserverar mig även från om det finns särskilda bestämmelser gällande just det område som det ifrågavarande kontraktet rör. 

Om kunden är en konsument kan kunden säga upp avtalet

Om kunden är en konsument så är lagen (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning tillämplig. Begreppet ”konsument” avser en fysisk person (inte till exempel ett bolag) som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Eftersom ditt företag inte lämnat en skriftlig påminnelse senast en månad före tidpunkten då avtalet senast måste sägas upp så har kunden rätt att säga upp avtalet till avtalstiden utgång (3 §). Kunden behöver alltså inte beakta uppsägningstiden om 3 månader. Om kunden får veta detta först efter att den nya avtalstiden börjat löpa får kunden säga upp avtalet med omedelbar verkan (3 §). Kunden kan ändå välja att inte säga upp avtalet och då gäller den automatiska förlängningen av avtalet.

Om kunden är en näringsidkare gäller den automatiska förlängningen

Om kunden inte är en konsument, utan en näringsidkare, finns inte någon särskild lagstiftning som reglerar vad som gäller. Det är därför det som står i avtalet som är av betydelse. Att du i misstag meddelat kunden att uppsägningstiden är 2 månader är utan betydelse eftersom kunden inte gjort någon uppsägning ännu och det är mindre än två månader kvar till den automatiska förlängningen av avtalet. Det kan ändå vara bra för att motverka framtida missförstånd att meddela kunden om ditt misstag. 

Utgående från att det på ett tydligt sätt framgår av avtalsvillkoret att automatisk förlängning av avtalet gäller så är det i huvudregel det som gäller. Det finns ändå en liten möjlighet för kunden att komma undan den automatiska förlängningen. Om ett avtalsvillkor är oskäligt så får det jämkas eller lämnas utan avseende (36 § avtalslagen). Vid bedömningen ska hänsyn tas till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets uppkomst och senare inträffade omständigheter samt omständigheterna i övrigt. Det finns ett rättsfall där Högsta domstolen ansett att ett avtalsvillkor om automatisk förlängning av ett avtal varit oskälig (NJA 2012 s. 776). Högsta domstolen lade ändå väldigt stor vikt vid att kunden i det fallet var konsument (notera att lagen (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning inte hade trätt i kraft). Det talar därför emot att samma bedömning skulle göras om kunden varit näringsidkare. 

Sammanfattning

Om kunden är en konsument har ditt företag en lagstadgad skyldighet att skriftligen påminna kunden om den automatiska förlängningen av avtalet. Eftersom ni inte skickat en påminnelse så kan kunden säga upp avtalet att upphöra till avtalstidens slut. Om kunden däremot är en näringsidkare så gäller det som står i ert avtal. Möjligheter för en näringsidkare att komma från den automatiska förläningen av avtalet är mycket begränsad.  

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. 

Vänligen, 

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning