Gäller allemansrätten i skidspår?

Hej,

har en principiellt intressant fråga.

Är i fjällen för att åka skidor och avkrävs s.k. spårkort för att åka i de preparerade spåren.

N.N arrenderar efter vad dom säger marken, anlägger spår och anser sig kunna ta ut en avgift av mig för att man ska få vistas/åka i deras spår. Efter vad dom säger så anser dom sig ha lagligt stöd för det. Min fråga är hur det ställer sig mot allemansrätten? Så länge jag inte förstör och inte inkräktar på någons tomt så är det väl min rätt att röra mig fritt i naturen oavsett skidspår eller ej?

Man jämställer det med att nyttja en lift till slalombacken men det är en helt annan sak. Allemansrätten gäller väl i backen dock inte i liften. Om jag väljer att gå upp så kan ingen med lagligt stöd hindra mig att åka ner i backen.

Dessutom, ponera att jag som skidåkare inte bor i området utan kommer på tur över fjället och ansluter till spårsystemet, gäller då inte allemansrätten?

Nyfiken på rättsläget (även om det bara gäller 100 spänn om dagen)

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din intressanta fråga!

Din fråga handlar om avgifter för skidspår i relation till allemansrätten. Regler om allemansrätten finns i regeringsformen (RF).

Vad innebär allemansrätten?

Enligt en av Sveriges grundlagar har alla tillgång till naturen enligt allemansrätten (2 kap. 15 § 4 st. RF). Allemansrätten innebär att var och en har en rättighet att ta del av naturen med vissa undantag, ett exempel är tomtmark som ligger intill någons bostad. Rent juridiskt är allemansrätten en inskränkning av markägares äganderätt, då markägare inte har rätt till ersättning av personer som exempelvis slår upp ett tält för någon enstaka natt på deras mark. Allemansrättens innebörd är inte tydligt reglerad utan styrs av sedvanerättsliga bestämmelser och i ljuset av andra stadganden. Ett exempel på ett sådant stadgande är att var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet (7 kap. 1 § MB).

Gäller allemansrätten i skidspår?

Som huvudregel ingår skidspår i allemansrätten. Det innebär att avgifter inte får lov att tas ut då det skulle strida mot den grundlagsstadgade allemansrätten.

Allemansrätten gäller dock inte för alla skidspår och skidbackar. Den som har uppfört en anläggning kan få lov att ta ut avgifter från personer som vill använda anläggningen. En sådan anläggning kan ha krävt större investeringar, till exempel konstsnötillverkning och elljusspår. Områdena är ofta inhägnade eller avspärrade och finns till för tränings- och tävlingsverksamhet.

Därför krävs en bedömning huruvida ett skidspår är att betrakta som en anläggning eller inte för att bedöma om allemansrätten råder.

I rättsfallet HFD 2012:70 behandlade Högsta förvaltningsdomstolen ett lagprövningsärende. En kommuninvånare i Mora hade överklagat ett kommunalt beslut om att införa avgifter för skidspår och menade på att kommunens beslut stred mot den grundlagsstadgade allemansrätten. I fallet poängterar Högsta förvaltningsdomstolen att en anläggning som har inneburit stora investeringar som konstsnö, elljusspår och skidspår kan ge den som har upprättat anläggningen en rätt att ta ut avgifter. I fallet fanns det även närliggande områden som fortsättningsvis omfattas av allemansrätten. Dessutom var det kostnadsfritt att röra sig inom spårområdet, men det var inte tillåtet att använda skidspåren utan kostnad.

Avslutningsvis

Avslutningsvis vill jag poängtera att frågan huruvida en avgift för skidspår är förenlig med allemansrätten är inte behandlad av en allmän domstol, vilket betyder att rättsläget är förhållandevis oklart även om ledning kan hämtas från rättsfallet HFD 2012:70. En konflikt mellan allmänhet och markägare är en civilrättslig fråga, rättsfallet från 2012 behandlade ett förvaltningsärende. I praktiken innebär det att Högsta förvaltningsdomstolen tog ställning till om kommunens beslut stred mot grundlagen eller inte.

Det går att argumentera för att ett preparerat skidspår eller skidbacke är en tjänst man betalar för och att allemansrätten inte ger någon rättighet att utnyttja någon annans anläggningar. Men det går även att argumentera för att ett skidspår inte räknas som en anläggning i juridisk mening och inte krävt stora investeringar.

För mer information rekommenderar jag dig att besöka Naturvårdsverkets hemsida.

Tack för din fråga, jag hoppas att du fick svar annars får du ställa en till!

Vänligen,

Julia PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo