Gäller äktenskapsförordet vid arvskifte?

Min man och jag gifte oss 2016. Vi skrev äktenskapsförord 2017. Det var och en köpte såväl utom som inom äktenskapet skulle vara enskild egendom. Skatteverket har godkänt. Vi har inte lämnat någon förteckning.

2019 köper vi gemensamt ett hus i Frankrike. För att få bästa lånebilen höjer min man lånen på sin bostadsrätt eftersom han hade personalrabatt samt tar ut aktieutdelning från sitt företag. Han sa att han hade denna möjligheten vilket var det bästa för oss. Vi båda undertecknade köpeavtalet. Jag är nu hälftenägare men har inte betalat något. Jag har flera gånger tagit upp frågan med min man om att reglera detta men han har varit ointresserad av frågan.

Min man gick hastigt och oväntat bort i juli.

Mannens särkullbarn hävdar nu att jag är skyldig dödsboet/honom hela beloppet huset köptes för, ca 4 miljoner. Jag har inte möjligheter att betala honom vad han önskar.

Om min man själv ville äga huset hade ju inte jag skrivit under avtalet och inte heller hade vi ansett oss ha köpt ett hus. Vi ansåg att huset var inköpt gemensamt och att min man löste ekonomin på ett för oss bra sätt.i vårt gemensamma liv betalade den som hade bästa möjlighet för stunden.

Gäller äktenskapsförordet även vid arvskifte eller endast vid skilsmässa? Förordet skrevs för att min man ville skydda sina dyrbara gitarrer vid ev skilsmässa

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga gifte du och din man er år 2016. År 2017 skrevs ett äktenskapsförord som registrerades. Enligt äktenskapsförordet skulle det var och en köpte inom äktenskapet vara enskild egendom. År 2019 köpte ni gemensamt ett hus i Frankrike. Din make finansierade köpet genom att han höjde lånen på sin bostadsrätt och genom aktieutdelning från sitt företag. Båda skrev under köpeavtalet och båda är antecknade som ägare av fastigheten. Din man har nu avlidit och hans särkullbarn hävdar nu att du är skyldig dödsboet hela köpeskillingen för huset (4Mkr). Du undrar om äktenskapsförordet gäller även vid arvskifte eller endast vid skilsmässa.

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat om någon av makarna avlider. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag gjorts för att skulder ska täckas läggs samman. Värdet därav ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Bodelning behövs inte om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Som jag förstår det utifrån det äktenskapsförord du hänvisar till är allt ni vardera äger er enskilda egendom. Det innebär att även fastigheten i Frankrike utgör enskild egendom. Däremot förstår jag det som att ni äger hälften var av den, innebärande att du äger hälften och din make hälften. Varderas hälft utgör den makens enskilda egendom.

När en make avlider ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ärvdabalken). Hade ni inte haft något äktenskapsförord skulle det skett en bodelning. Hälften hade tillfallit dig i bodelningen, den andra hälften hade utgjort kvarlåtenskapen efter din make. Nu har ni inget giftorättsgods att dela upp, innebärande att kvarlåtenskapen ser något annorlunda ut. På så vis gäller äktenskapsförordet. Utgångspunkten hade trots detta varit att du hade ärvt din makes enskilda egendom. Nu finns det dock särkullbarn med i bilden. Särkullbarn har rätt att få ut sin andel av arvet direkt när dennes förälder avlidit och behöver inte vänta som gemensamma barn. Gemensamma barn har istället rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider. Särkullbarnet har således rätt att ärva sin pappa direkt, istället för dig. Däremot får jag utifrån den information du uppgett inte ihop varför du skulle vara skyldig att betala hela köpeskillingen för fastigheten till dödsboet. Min tolkning av äktenskapsförordet och ägandeförhållandena är att du äger halva fastigheten och att denna utgör din enskilda egendom. Den andra hälften utgör din makes enskilda egendom och tillfaller särkullbarnet. Vill du behålla fastigheten får du i sådana fall lösa ut vederbörande.

Något tydligare svar än ovanstående går dessvärre inte att ge utifrån den information jag har. Min rekommendation är att du anlitar en jurist som företräder dig i ärendet och ser till dina intressen. En jurist kan gå igenom äktenskapsförordet och även vilka tillgångar som finns. Givetvis kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig i ärendet.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på torsdag, den 24 september, klockan 9.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000