Fyndförseelse, hittegods

FRÅGA
Hej! Om en person hittar en t.ex. en klocka och glömmer därefter av att lämna in den direkt och saken blir sedan bortglömd av personen som hittade objektet. Om personen hittar objektet själv igen och väljer att lämna in objektet till polisen kan personen i fråga riskera att bli åtalad för någonting? Hur går det till med att personen i fråga får produkten/objektet om det inte blir uthämtat av det rättmätige ägaren?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer ifall man skulle glömma lämna in en upphittad klocka. Ifall det finns risk för åtal samt huruvida upphittaren kan få behålla klockan ifall den rättmätige ägaren ej hämtar ut den.

Hittegods?

Det är först viktigt att avgöra om klockan utgör hittegods, dvs att den är borttappad eller stulen. Bortkastade eller övergivna föremål är inte hittegods, det gäller även föremål utan värde. Om klockan utgör hittegods finns det en plikt som uppstår enligt lagen om hittegods Se lagen här!

Upphittarens skyldighet enligt lag

Första paragrafen i hittegodslagen säger att den som hittar något ska utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet till Polismyndigheten. Om ägaren till godset är känd, får upphittaren istället underrätta honom eller henne om fyndet. Detta innebär att personen i och med upphittandet av haft en skyldighet enligt lag utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet till polismyndigheten. Vad som utgör oskäligt dröjsmål bör vara en ganska kort tidsfrist, inom 14 dagar enligt polismyndighetens hemsida. Länk till hemsidan

En följd av att ha väntat oskäligt länge med att anmäla fyndet skulle kunna vara att bli dömd enligt 10 kap. 8§ brottsbalken för fyndförseelse till böter. Se brottsbalken här

Skulle underlåtenheten till att lämna in klockan vara med uppsåt att tillägna sig godset eller skulle man använda sig av godset på annat sätt som nämns i 10 kap. 4§ (t.ex. sälja den vidare) kan man dömas för olovligt förfogande som kan ge böter eller fängelse i högst ett år.

Hittelön, och övertagande av äganderätten

Enligt 3§ hittegodslagen har dock personen som upphittat klockan rätt till skälig hittelön och skäliga kostnader i anledning av fyndet.

Om den rättmätige ägaren inte skulle vara känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till Polismyndigheten, tillfaller godset upphittaren. Detsamma gäller om ägaren inte hämtar ut godset inom en månad från det att han eller hon underrättats om fyndet av Polismyndigheten, eller om ägaren i annat fall kan anses ha avstått sin rätt till godset. Upphittaren är dock skyldig att betala Polismyndighetens kostnander i anledning av fyndet. Detta enligt 4§ samma lag.

Mitt tips till personen skulle vara att kontakta Polismyndigheten för mer information och eventuellt en jurist.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Richard Fiskesund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?