Fullmakt om vårdnad av barn

2021-06-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, vi har gemensam vårdnad men den andra förälder bor inte i Sverige och varje gång jag behöver underskrift så skickar jag papper och de två veckor fram och två veckor tillbaka plus att de hände att han inte fyllde rätt nåon gån så var jag tvungen att skicka tillbaka. Min fråga är kan jag ha fullmakt och han är villig och ifall jag vill ansöka om ensam vårdnad hur gå jag tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill förenkla möjligheten att utöva din roll som vårdnadshavare då den andra föräldern är bosatt utomlands bland annat genom att upprätta en fullmakt alternativt ansöka om ensam vårdnad. Nedan kommer jag att gå igenom de olika alternativen.

Regler om vårdnad finns i Föräldrabalken (FB). Vid gemensam vårdnad ska beslut som rör barnet tas av föräldrarna gemensamt (6 kap. 13 § FB). Det innebär att båda föräldrar måste vara överens om större och mer ingripande beslut som exempelvis byte av förskola eller barnets boende.

Fullmakt
Ett alternativ för att förenkla rollen som vårdnadshavare är att föräldern som bor utomlands upprättar en tillfällig fullmakt som ger den andra föräldern befogenhet att ta beslut som rör det gemensamma barnet. Det gör det möjligt för den hemmavarande vårdnadshavaren att skriva under papper som i regel kräver underskrift från båda parter. Att skriva en fullmakt innebär alltså inte att vårdnaden förändras, utan den kommer i sådana fall att fortsättningsvis vara gemensam. I normalfallet krävs inte att det sker en bevittning av fullmakten, men för att säkerställa att fullmakten inte ifrågasätts vid en framtida domstolstvist kan det vara lämpligt med vittnen.

Avtal om vårdnad
Det finns en möjlighet för båda vårdnadshavare att komma överens och skriva ett avtal om att en förälder ska ha ensam vårdnad. Ett sådant avtal är giltigt om socialnämnden godkänner avtalet enligt 6 kap. 6 § FB. För att få hjälp att upprätta ett avtal kan man ta hjälp av kommunen där man är bosatt. (6 kap. 17 a § FB)

Talan om ensam vårdnad
Ett alternativ för att få en ändring i vårdnaden, är att väcka talan i domstol för att få ensam vårdnad. (6 kap. 5 § FB) Följden av en ändring i vårdnaden är att du skulle ha möjlighet att själv ta alla beslut som berör barnet utan den andre förälderns samtycke. Vid bedömning av om vårdnaden ska vara ensam fäster rätten särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Det innebär att om ni har långvariga samarbetsproblem som inte är övergående kan det talar för att vårdnaden ska ensam tillkomma en av er. Rätten kommer även att ta hänsyn till vad som är barnets bästa i situationen (6 kap. 2 a § FB).

I din situation
Om du inte vill att den gemensamma vårdnaden ska upphöra, men förenkla för dig att kunna ta beslut för ert gemensamma barn kan en tillfällig fullmakt vara ett bra alternativ. Skulle du däremot vilja ändra vårdnaden från gemensam till ensam så krävs att du väcker domstolstalan alternativt om ni är överens om att ändra vårdnaden, upprättar ett avtal om vårdnad. En ansökan om ensam vårdnad lämnas till tingsrätten i den ort där barnet bor.

Om du vill veta mer om dina möjligheter att utöva vårdnaden ensam eller med hjälp av ett avtal/fullmakt kan du boka tid hos en av våra jurister på Lawline, du kan boka direkt här. Du kan även ta hjälp av din kommun där familjerätten erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal som ett verktyg för att lösa konflikten.

Hoppas att ovanstående besvarade din fråga!

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (870)
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern
2021-09-30 Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?
2021-09-30 Relevans av en tidigare dom i en vårdnadstvist

Alla besvarade frågor (96397)