Fullmakt, god man eller förvaltare?

2017-07-26 i God man
FRÅGA
Hej! En person har, sedan flera år tillbaka, en fullmakt att sköta en dement släktings ekonomi. Släktingen flyttade för ett år sedan till ett demensboende. Kan personen med fullmakt avyttra släktingens bostadsrättslägenhet utan att vara god man eller förvaltare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om fullmakten är giltig för denna rättshandling beror lite grann på omständigheterna. Vad står i fullmakten? Finns det några begränsningar om vilka ekonomiska rättshandlingar som får vidtas med fullmakten? Eller finns någon begränsning om hur länge fullmakten gäller?

En fullmakt gäller till den tid som bestämts på fullmakten eller till att den återkallas av fullmaktsgivaren, d v s huvudmannen.

En annan viktig sak att ta hänsyn till är att fullmakten bara är giltig om personen som utfärdat fullmakten, d v s huvudmannen, inser och förstår vad fullmakten innebär. Om huvudmannens demens innebär att denne inte förstår innebörden av fullmakten längre är det inte möjligt att använda sig av en fullmakten. Det är svårt att utifrån de uppgifter som framkommer i frågan ge ett rakt svar på frågan.

När en person lider av någon typ av sinnesförvirring är att anordna en God man för personen ett bra alternativ till fullmakt. De formella kraven för att en god man ska utses är att huvudmannen “på grund av sjukdom, psykisk störning eller annat liknande förhållande behöver hjälp med att t.ex. förvalta sin egendom”. En god man utses av tingsrätten och ansökan ska som utgångspunkt göras av den som är i behov av god man. Om denne inte kan på grund av exempelvis sjukdom kan man vända sig till överförmyndaren som därefter utreder behovet och beslutar om ansökan om godmanskap ska göras. Oftast är det enklast att ta kontakt med överförmyndarnämnden för information och hjälp med ansökan.

Förvaltarskap är den sista och mest ingripande åtgärden. Att förordna en förvaltare åt någon innebär i princip att personen ifråga omyndigförklaras. Förvaltaren tar alltså helt och hållet över huvudmannens rättshandlingsförmåga.

Sammanfattningsvis: Kan det troligtvis räcka med en fullmakt, beror på om det står något om begränsningar i den skriftliga fullmakten eller om personen i fråga förstår innebörden av fullmakten. Om fullmakten enligt nyligen angivna anledningar inte kan anses giltig är det troligtvis bästa alternativet att ansöka om god man.

Hoppas ni fick hjälp av mitt svar,

Hälsningar,

Mathilda Rova
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (531)
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?
2021-07-15 Ansökan om god man

Alla besvarade frågor (94271)