Fullmakt för försäljning av fastighet

Jag är bouppgivare för ett dödsbo. I kvarlåtenskapen ingår en fastighet, som ska försäljas. Jag vill sköta försäljningen, men har förstått att jag behöver en fullmakt från var och en av de andra dödsbodelägarna. Jag vill ha hjälp med hur en sådan fullmakt bör formuleras. Behöver den bevittnas?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

För att fastigheten ska kunna säljas krävs att en bouppteckning är upprättad och registrerad hos Skatteverket. Bouppteckningen är en legitimationshandling enligt 18 kap. 4 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB) och talar om vilka som är dödsbodelägare och som därmed företräder dödsboet. Om bouppteckningen är registrerad, men det inte skett ett arvskifte, krävs att samtliga dödsbodelägare är överens om fastighetsförsäljningen enligt 18 kap. 1 § ÄB. Dödsbodelägarna kan ställa en fullmakt till dig enligt de allmänna reglerna i 2 kap. lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Enligt 2 kap. 27 § 2 st. AvtL krävs en skriftlig fullmakt vid försäljning av fast egendom. Det ska tydligt framgå vem som är fullmaktsgivaren (dödsbodelägaren) respektive fullmäktigen (du), samt vad fullmakten omfattar. Fullmakten ska undertecknas av fullmaktsgivaren och det ska framgå vilken fastighet som avses (fastighetsbeteckningen). Ur bevissynpunkt kan det vara fördelaktigt att fullmakten bevittnas, men det är inget krav enligt lag.

Med vänliga hälsningar

Cecilia BernhardssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning