Fullmakt för försäljning av fastighet

FRÅGA
Jag är bouppgivare för ett dödsbo. I kvarlåtenskapen ingår en fastighet, som ska försäljas. Jag vill sköta försäljningen, men har förstått att jag behöver en fullmakt från var och en av de andra dödsbodelägarna. Jag vill ha hjälp med hur en sådan fullmakt bör formuleras. Behöver den bevittnas?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

För att fastigheten ska kunna säljas krävs att en bouppteckning är upprättad och registrerad hos Skatteverket. Bouppteckningen är en legitimationshandling enligt 18 kap. 4 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB) och talar om vilka som är dödsbodelägare och som därmed företräder dödsboet. Om bouppteckningen är registrerad, men det inte skett ett arvskifte, krävs att samtliga dödsbodelägare är överens om fastighetsförsäljningen enligt 18 kap. 1 § ÄB. Dödsbodelägarna kan ställa en fullmakt till dig enligt de allmänna reglerna i 2 kap. lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Enligt 2 kap. 27 § 2 st. AvtL krävs en skriftlig fullmakt vid försäljning av fast egendom. Det ska tydligt framgå vem som är fullmaktsgivaren (dödsbodelägaren) respektive fullmäktigen (du), samt vad fullmakten omfattar. Fullmakten ska undertecknas av fullmaktsgivaren och det ska framgå vilken fastighet som avses (fastighetsbeteckningen). Ur bevissynpunkt kan det vara fördelaktigt att fullmakten bevittnas, men det är inget krav enligt lag.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (874)
2020-11-24 Ärver man skulder?
2020-11-20 Internationellt arv
2020-11-19 Vem tar hand om omyndiga barns arv?
2020-11-17 Arv och testamentsrätt

Alla besvarade frågor (86732)