FrågaAVTALSRÄTTGåva25/05/2021

Fullbordande av gåva

Min far hade en veteranbil som när han dog visade sig numera vara registrerad på hans flickvän sen 1-1,5 år tillbaka. Det finns inget skriftligt på att han gett/överlåtit den till henne den. Dom har flyttat registringen av den efter en kraftig stroke han fick. Vad säger lagen om detta, är det hennes bil då den är registrerad på henne eller måste hon visa upp ett gåvobrev eller en överlåtelsehandling? Värdet på fordonet är ca 300.000 kr.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Är en utfästelse om gåva är bindande?

En utfästelse om gåva är inte bindande, för att den ska bli det krävs att objektet överlåts till gåvotagaren (2 § gåvolagen). Har objektet inte överlåtits till gåvomottagaren krävs det att det har upprättats ett avtal (gåvobrev) där givarens avsikter framgår (1 § gåvolagen). Om bilen inte är i din fars flickväns besittning krävs alltså att det föreligger ett gåvobrev för att hon ska kunna göra gåvan gällande (ett gåvobrev kan givetvis också behövas i bevishänseende om hon är i besittning av bilen).

Av 1 § gåvolagen framgår att ett löfte om gåva inte är bindande om det inte framgår av skuldebrev eller annan urkund som gåvotagaren tagit emot. Med urkund avses ett skriftligt upprättat dokument som kan bevisa att en utfästelse om gåva har skett. När det inte föreligger något gåvobrev har den som påstår sig fått något i gåva bevisbördan för att så är fallet.


Din fars vilja är utslagsgivande

Ett registreringsbevis medför att den ägare som står uppställd på beviset presumeras vara den riktiga ägaren (jfr NJA 2009 s. 244). Att det är en presumtion innebär att det också kan förhålla sig på andra sätt.

Registreringsbeviset säger i sig självt ingenting om din fars bakomliggande avsikter med att registrera bilen på flickvännen. Även om det kan tala för att han har gett bort bilen måste din fars avsikter med rättshandlingen vara avgörande. Ett gåvobrev eller en påstådd gåva är inte att anse som ett testamente men man kan låna reglerna som tillämpas vid uttolkningen av testamenten (jfr NJA 1961 s. 344). Utslagsgivande i en rättsprocess kommer då vara vad som utifrån omständigheterna mest sannolikt är din fars vilja. Här tas i beaktning samtliga relevanta omständigheter, alla bevismedel tillåtna (jfr 11 kap. 1 § st. 1 ärvdabalken).

Skulle det föreligga ett avtal om gåva kan avtalslagens regler bli tillämpliga vid uttolkningen av avtalet. Här kan nämnas att vissa omständigheter kan medföra att avtalet ogiltigförklaras eller att det jämkas (jfr NJA 1977 s. 717). Sådana omständigheter kan exempelvis vara om förutsättningen för givandet av gåvan har brustit. Det finns också i gåvolagen en bestämmelse som säger att återgång eller minskning av en gåva kan bli aktuellt om givarens förmögenhetsvillkor blivit så försämrade att gåvans utkrävande skulle vara uppenbart obilligt (5 § st. 1 gåvolagen).


Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Peter PargellRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning