Frikänd för våldtäkt på grund av sömn - sexsomni.

FRÅGA
Hej!Jag undrar hur vanligt det är att en man inte döms för våldtäkt för att han skyllt på att han "sov" under själva akten? I detta fall har våldtäkten ägt rum när tjejen i fråga var påverkad av läkemedel och det hela resulterade i en graviditet. Faderskapstest har gjorts och visat att den utpekade mannen är fadern, men polisen anser att det "inte finns tillräckligt med bevis" för fällande dom, därav frågan. Inga förhör av mannen har inletts utan endast kvinnan har hörts innan beskedet kom om att utredningen läggs ned pga bristande bevis. När ett barn blivit till som ett resultat av en våldtäkt, bör då inte polisen ta detta på allvar och gå vidare med utredningen eller gör de rätt som lägger ner utredningen utan att ens undersöka saken samt höra mannens version?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första vill jag förmedla min sympati för det målsägande varit tvungen att vara med om. Jag hoppas mitt svar kan vara till nytta!

Min utgångspunkt kommer att vara att besvara dina frågor så gott det går samt för att du ska få större förståelse för vad som händer juridiskt när någon påstår sig ha begått en våldtäkt i sömnen, ska jag även försöka förklara det utifrån några domar om detta. De förutsättningar jag kommer fram till som leder till att man kan bli frikänd på grund av sömn skulle ni kunna jämföra med omständigheterna i ert fall för att se huruvida det finns några liknande förutsättningar.

Vad jag kan se finns det ingen exakt siffra på hur många friande domar som finns på grund av så kallad sexsomni, dvs invändning om att den tilltalade sovit. Det är svårt att närmare säga det eftersom det finns flera domar där sexsomni tagits upp som en invändning men där den inte fått genomslag över huvud taget. Vidare kan en fällande dom ske på grund av annan anledning så som bristande bevisning snarare än att den tilltalade frias på grund av att denne sovit.

2016 gjorde Ekot en granskning där de analyserade 18 mål de senaste sex åren där sexsomni hade tagits upp som en invändning. Av dessa 18 hade 10 ett friande utfall och fem fällande. Jag vet inte exakt hur många friande domar som har kommit i efterhand angående detta men vad jag kan se rör det sig om ytterligare några stycken. Varje år är det över hundratals våldtäktsrättegångar. Jämför man detta med de där den tilltalade frikänts på grund om sexsomni är antalet alltså väldigt få. Observera dock att jag inte vet hur många gånger den tilltalade faktiskt försökt nå framgång med detta argument, oavsett frikänns tilltalade sällan på denne grund om man jämför med totala antalet våldtäktsdomar.

Den juridiska bedömningen kring sexsomni

De allra flesta brott kräver att gärningsmannen agerat med uppsåt för att ett brott ska anses ha begåtts. Det gäller för brottet våldtäkt. Om det faktiskt varit så att en våldtäkt skett samtidigt som gärningsmannen sovit saknar gärningsmannen uppsåt och kan därför inte fällas för brottet.

När en invändning från den tilltalade kommer angående att uppsåt saknas på grund av sexsomni ska rätten ta ställning först till om invändningen kan lämnas helt utan avseende. Det skulle kunna vara att det är helt uppenbart att personen inte sovit, exempelvis genom att det finns vittnen som kan styrka att den tilltalade inte sov.

Om invändningen inte kan förbises direkt måste åklagaren motbevisa att den tilltalade genomförde övergreppet på grund av sexsomni. Detta gör åklagaren genom att styrka att invändningen framstår som obefogad. Det kan vara om ingenting i utredningen talar för att personen är drabbad av sexsomni och att sexsomni inte var orsaken till övergreppet i det enskilda fallet.

Som utgångspunkt ska en sömnexpert höras som vittne i dessa mål. Vittnet ska ta alla omständigheter i det enskilda fallet i beaktning och sedan avgöra hur troligt det är att den tilltalade faktiskt har sexsomni.

Jag har analyserat två mål (RH 2014:32 och B 118-17) där de tilltalade blivit friad på grund av att det inte går att bevisa deras uppsåt samt att deras invändningar om sexsomni inte framstått som obefogade.

Gemensamt för båda fallen var att flertalet vittnen (bland annat föräldrar och tidigare partners) berättat om att de tilltalade tidigare haft liknande handlingar när de sovit. Att man har sexsomni kan enligt domarna tyda på att man tidigare i livet gått i sömnen eller utfört sexuella handlingar, vilket alltså de tilltalades vittnen kunde intyga har skett vid flertalet tillfällen. Enligt expertvittnena som fanns i målen kan alkohol eller droger vara "triggers" för sexsomni. I målen var det styrkt att de tilltalade förtärt alkohol i samband med gärningen.

En viktig sak som domstolar ofta fäster vikt vid är hur den tilltalade agerat när denna vaknat upp efter den påstådda sexsomnin. Vaknar personen med minnesförlust som framstår genuin talar det för sexsomni, dvs personen verkar inte ha någon aning om att en våldtäkt har skett. I ett av fallen vaknade personen upp när polisen väckte honom, varpå den tilltalade angav att han inte hade någon aning om vad som hade hänt. I det andra fallet vakande den tilltalade genom att denne blev utkastad ur lägenheten. Det är utrett genom både den tilltalades och målsägandens uppgifter att den tilltalade frågade vad som hade hänt. Dessutom skickade den tilltalade ett SMS strax efteråt som tydde på att han inte hade någon aning om övergreppet.

Ytterligare sak som domstolar fäster vikt vid är om sexsomni-invändningen fanns redan från början eller om den tillkommer senare under utredningen. I målet B 759-13 fälldes den tilltalade. Detta dels för att hans invändning om sexsomni framstod som obefogad för att den framfördes först under rättegångens huvudförhandling.

Sammanfattning om den juridiska bedömningen

Invändningen om att personen sov får inte framstå som obefogad. Det är obefogat om invändningen kommer senare i utredningen eller om den inte får något annat stöd genom exempelvis vittnen. Dessutom fästs mycket vikt för hur personen agerat när denne vaknat upp efter gärningen. Om den agerar som att den vet vad som har skett eller om den har genuin minnesförlust. Det senare stödjer en invändning om sexsomni, men är inte den avgörande faktorn. En helhetsbedömning måste göras i målet. Såväl vittnen som sömnexpertens utlåtande kommer få stor betydelse.

Mitt råd till er

Självklart känns det som ett svek när en sådan här utredning läggs ner. I de målen jag läst har det bevisats att ett samlag har skett och sedan har personerna blivit frikända för att det inte kunde motbevisas att de hade sexsomni. Som jag tolkar polisens agerande i ert fall så finns det inte mycket som tyder rent tekniskt på att en våldtäkt har skett, vilket gör att de lägger ner utredningen i brist på bevisning. Däremot kan en våldtäkt såklart styrkas på annat sätt också. Orsaken till att personen inte blivit kallad på förhör är för att polisen inte har skäl att tro att ett brott har begåtts.

Vad ni bör göra är därför att begära omprövning av beslutet. Det finns inga formella krav på hur en omprövningsbegäran ska se ut, men jag rekommenderar att målsägande tydligt anger att hon begär omprövning av vederbörande beslut och även tydligt anger varför det ska omprövas. Det vore fördelaktigt om målsägande på något sätt kan få fram ny bevisning som talar för att ett brott har begåtts. Det behöver inte vara något avgörande bevis för att omprövning ska beviljas. Det kan dessutom vara i princip vad som helst.

Begäran skickar ni sedan till den som meddelade beslutet, dvs polis- eller åklagarmyndigheten. Det finns ingen tidsgräns för när omprövningsbegäran senast måste kommit polisen eller åklagaren till handa.

Jag hoppas mitt svar har varit till någon nytta för er! Lycka till!

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (242)
2019-08-15 Sexuellt ofredande av trettonåring
2019-08-05 ​Olagligt att köpa sex men inte att ta betalt för sex
2019-07-31 Kan man anmäla ett sexualbrott som man utsattes för som barn?
2019-07-30 Sexuellt ofredande 6 kap 10 § BrB

Alla besvarade frågor (72087)