Från vilken tidpunkt beräknas latent skatteskuld på fastighet vid bodelning?

2017-09-27 i Bodelning
FRÅGA
Min son skall skall skiljas och bo kvar i fastigheten. Skall förbättringskostnader som en mögelsanering av källaren på en kostnad av 32 000 kronor ( enbart ett återställande av källaren i beboeligt skick) tas med som gjordes 2014 i beräkningen av den latenta skatten, trots att han om han skulle sälja huset 2020 då mer än fem år gått INTE får göra avdrag för denna förbättring?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grundförutsättningar för avdrag

En förutsättning för att din son överhuvud taget ska ha rätt till avdrag för renoveringskostnaderna är att källaren blev i bättre skick än när de köpte fastigheten. Avdraget ska också minskas med en uppskattad summa för slitage.

Precis som du nämner är avdraget endast tillåtet om man haft dem året man säljer eller de fem föregående åren. Frågan är därför vilken tidpunkt den latenta skatten beräknas från.

Tidpunkt för fiktiv försäljning att basera latent skatteskuld på

I rättsfallet NJA 1975 s. 288 uttalade Högsta domstolen följande angående beräkning av latent skatteskuld:

”För avdragets beräkning kan det synas ligga nära till hands att göra en skälighetsuppskattning med beaktande av de upplysningar som kan erhållas om sannolik tidpunkt för nästa försäljning och andra förhållanden av betydelse för skatteberäkningen. I allmänhet torde emellertid tillräckliga hållpunkter saknas för en sådan uppskattning. Avdraget bör då i stället beräknas med utgångspunkt i det tänkta fallet, att mottagaren genast säljer fastigheten till ett pris motsvarande det antagna marknadsvärdet. En exakt uträkning av skatten bör dock inte krävas, utan viss förenkling synes lämpligen böra ske.

Vad som nu sagts bör ej hindra att man i särskilda fall vid bedömning av avdragets storlek räknar med en försäljning först vid senare tidpunkt. Så kan vara fallet, om det kan beräknas att mottagaren av fastigheten genom ätt dröja med försäljningen några få år skulle kunna vinna skattemässiga fördelar av någon betydelse.”

Utgångspunkten är därför att skatten beräknas som om fastigheten ska säljas omgående. Om din son kan visa att det är mer sannolikt, och har rimliga skäl till, att huset kommer säljas tidigast år 2020 bör dock renoveringsavdraget inte beaktas vid beräkningen av den latenta skatteskulden.

Vänliga hälsningar

Johan Landström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2918)
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (97581)