Från gemensam till ensam vårdnad

2015-12-10 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag har en son på 1,5 år. Jag lämnade fadern för ca 4 månader sedan. Han har under tiden vi levt tillsammans missbrukat diverse droger bakom min rygg, medan jag har tagit hand om barn och hushåll samt jobbat.Han har vid flera tillfällen uttalat dödshot mot mig och hållt fast mig så jag har fått blåmärken samt tagit strypgrepp vid 1 tillfälle. Detta är anmält samt inspelade samtal finns på detta. Då det har varit svårt att kunna samarbeta har Jag har tagit kontakt med familjerätt o vi har varit på samtal där. Vi lade upp en planering som han sedan inte kunde följa o vägrat lämna drogprover. Jag har nu tagit kontakt med advokat och begärt enskild vårdnad. Det är många tankar som snurrar och skulle vilja ha en bedömning av hela min situation. Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

När det gäller bedömningen av vårdnaden kan följande sägas. Utgångspunkten för bedömningen är barnets bästa. Ett barn har rätt att träffa båda sina föräldrar. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning.

Om vårdnaden står på båda föräldrarna och vill någon av föräldrarna ändra vårdnaden, ska domstolen besluta om vårdnaden ska bli ensam eller inte. Vid bedömningen om vårdnaden ska anförtros en av föräldrarna beaktas särskilt föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 §). Det krävs inte att föräldrarna har samma uppfattning beträffande olika frågor, dock måste de kunna hantera sina delade meningar på ett sådant sätt att det inte påverkar barnet negativt. Om föräldrarna inte kan sätta barnets bästa framför sina konflikter, påverkar detta bedömningen av vårdnaden. En vårdnadshavaren som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen av barnet på så sätt att det finns fara för barnets hälsa eller utveckling, ska rätten besluta om ändring i vårdnaden (6 kap. 7 §). Om ni inte vill att domstolen ska avgöra frågan om vårdnaden av barnet, kan ni skriftligt avtala om ensam vårdnad. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 §).

Som nämnts ovan, har barnet en rätt att träffa båda föräldrarna. Det anses i normalfallet vara barnets bästa. Däremot är det inte förenat med barnets bästa att ena föräldern till exempel upprepade gånger brukar narkotika. Att pappan hotat dig, hållit fast dig m.m. indikerar att han har ett riskfyllt beteende som kan komma barnet till skada. Till slut leder detta till att du bör anförtros ensam vårdnad.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (780)
2020-11-27 Får en frånvarande far begära vårdnadsrätt?
2020-11-26 Kan jag påverka ena förälderns umgängesrätt?
2020-11-22 kan man bestämma vem som ska ha vårdnaden i ett testamente?
2020-11-22 Kan man hindra barnen från att träffa exets nya partner?

Alla besvarade frågor (86511)