Från gemensam till ensam vårdnad

2015-11-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag har 3 söner varav en nu är myndig. För 3 år sedan fick vi en dom i hovrätten gällande vårdnad och umgänge. Pappan fick gemensam vårdnad men inte rätt till umgänge eftersom det fanns en hel del som tydde på att han misshandlat och utsatt en av sönerna för övergrepp. (Han dömdes inte för brotten) Under 5 år har han nu träffat sina söner max 20 minuter/år!!! Sönerna vill inte ha med honom att göra, de är nu 12, 16 och 18 år. Vi vet ingenting om hans liv och han berättar aldrig något. Den äldsta sonen vill gärna vittna om det skulle bli rättegång. Den yngsta sonen lever med en ständig rädsla för att det ska hända mig något och att han då skulle bli tvungen att bo med sin pappa. Hur stor är chansen att jag i dag skulle få egen vårdnad?
SVAR

Hej,

I svensk rätt åtnjuter domar i huvudregel något som kallas för negativ rättskraft. Det innebär att om en fråga har prövats i domstol och inte längre kan överklagas kan den inte heller prövas av en domstol på nytt. Den här huvudregeln gäller dock inte i mål rörande vårdnad och umgänge utan i sådana frågor kan en ny talan om samma fråga prövas igen. Det här framgår bl.a. av NJA 2011 s. 311 (här).

Utgångspunkten i vårdnadstvister är barnets bästa. Barnet har rätt till en trygg uppväxt och om det är möjligt ha en god kontakt med båda sina föräldrar, detta framgår i 6:2a föräldrabalken (här). Även barnets vilja ska beaktas med beaktande av ålder och mognad. Det innebär att ett barn har rätt att höras men ju äldre barnet är desto större vikt kommer sannolikt dess uttalanden att få för målets utgång. Om din äldsta son berättar om de bakomliggande omständigheterna till varför du vill ha ensam vårdnad och det även är dina andra söners önskan bör de uttalandena få inverkan på bedömningen av vårdnadsfrågan.

Rätten kan dessutom på någon av föräldrarnas begäran besluta att den gemensamma vårdnaden ska ändras så att en av föräldrarna får ensam vårdnad, 6:5 st. 1 FB. I paragrafens andra stycke står det att domstolen ska lägga särskild vikt i bedömningen på föräldrarnas samarbetssvårigheter i frågor kring barnet då det här är något som påverkar barnet negativt. Om den ena föräldern brister i omsorgen om barnet eller agerar försumligt på ett sätt som innebär bestående fara för barnets hälsa och utveckling ska också läggas stor vikt vid i domstolens bedömning.

Om pappan tidigare har utsatt barnen för våld så är det ett agerande som tydligt visar på att han brustit i omsorgen och borde utesluta honom som vårdnadshavare. Det är dock den som begär ensam vårdnad som bär bevisbördan för att det är det mest lämpliga och du bör vara beredd på att pappan kan komma att motsätta sig de uppgifter som ni lägger fram samt att domstolen gör en samlad bedömning av alla de omständigheter som framkommit i målet. Fanns det dock omständigheter som tydde på att misshandel och övergrepp hade skett redan i den tidigare domen och det nu kan styrkas ytterligare är det mycket som talar för att du ska få ensam vårdnad. För att våldet ska leda till att pappan anses olämplig som vårdnadshavare bör det ha inneburit en risk för att fysiskt eller psykiskt skada barnet. Går det inte att bevisa kan du även hävda att misshandeln innebär sådana samarbetssvårigheter som motiverar ensam vårdnad.

Försök klargöra ovanstående för domstolen på ett trovärdigt sätt och peka på konkreta situationer då pappan brustit i omsorgen samt framhäv varför det är barnets bästa att du får ensam vårdnad.

Lycka till framöver!

T E
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (760)
2020-10-24 Går inte med på att barnen flyttar
2020-10-24 Kan min bror ta hand om mitt barn om jag skulle gå bort?
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn
2020-09-30 Hur ansöker man om ensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (85290)