FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist29/08/2015

Från ensam till gemensam vårdnad?

Hej! Om en pappa har avsagt sig vårdnaden av sitt barn och mamman har skött sig exemplariskt har pappan rätt att få tillbaka vårdnaden?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline!

Om en förälder har ensam vårdnad om ett barn och föräldern som inte har vårdnaden, i det här fallet pappan, vill ha vårdnaden om barnet igen ska rätten enligt 6 kap 5 § föräldrarbalken (1949:381) (FB) besluta om gemensam vårdnad eller besluta att den ena föräldern ska ha ensam vårdnad. Enligt 6 kap 2 a § FB ska barnets bästa alltid vara avgörande i sådana beslut. Även föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet är av stor betydelse. Om föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad får rätten inte besluta om gemensam vårdnad. Rätten måste alltså då besluta om att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad om barnet.

Som ett kort svar kan alltså sägas att vårdnaden kan bli gemensam även om en av föräldrarna haft ensam vårdad om barnet.

Huruvida pappan i det här fallet kan få vårdnad om barnet är inte något jag kan avgöra med den informationen Du givit i frågan, det är upp till rätten att avgöra. Det är självklart bra att mamman, som Du skriver, skött sig exemplariskt. Avgörande är, som jag ovan skrev, vad som är bästa för barnet. För att kunna avgöra vad som är barnets bästa krävs en samlad bedömning av flera olika faktorer tillsammans.

Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare